HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Inštalácia interných zariadení USB

background image

Inštalácia interných zariadení USB

Tlačiareň obsahuje dva interné porty USB.

1.

Vypnite produkt.

2.

Odpojte napájací kábel a prepojovací kábel.

3.

Odstráňte pravý panel jeho posunutím smerom k zadnej strane tlačiarne, aby ste ho odpojili.

SKWW

Inštalácia pamäte a interných zariadení USB

169

background image

4.

Otvorte prístupové dvierka zatiahnutím za kovovú úchytku.

5.

V spodnej časti dosky formátovača vyhľadajte porty USB. Vložte zariadenie USB do niektorého z

portov.

UPOZORNENIE:

Ak chcete predísť poškodeniu dosky formátovača statickou elektrinou, v

jednej ruke držte kovové dvierka prístupu a druhou rukou zapojte zariadenie USB. Ak sa počas

zapájania vzdialite od produktu, pred pokračovaním sa vždy dotknite kovových dvierok prístupu,

aby ste vybili statickú elektrinu.

6.

Zatvorte prístupové dvierka a pevne ich zatlačte, aby zapadli na svoje miesto.

170

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW

background image

7.

Znova nasaďte pravý panel. Zarovnajte zarážky na paneli so zásuvkami v tlačiarni a potlačte

panel smerom k prednej strane tlačiarne, až kým nezapadne na svoje miesto.

8.

Znova pripojte prepojovací kábel a napájací kábel.

9.

Zapnite tlačiareň.

SKWW

Inštalácia pamäte a interných zariadení USB

171