HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Inštalácia pamäte do tlačiarne

background image

Inštalácia pamäte do tlačiarne

Táto tlačiareň obsahuje jednu zásuvku pre modul DIMM.

UPOZORNENIE:

Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti. Pri manipulácii s modulom

DIMM noste antistatický pásik na zápästie alebo sa často dotknite povrchu antistatického balenia

modulu DIMM a následne sa dotknite čistého kovu na tlačiarni.

1.

Pred rozšírením pamäte si vytlačte konfiguračnú stránku, aby ste zistili, koľko pamäte je

nainštalovanej v produkte.

a. Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

b. Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy

Konfiguračné strany/strany s informáciami o stave

Konfiguračná strana

162

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW

background image

2.

Po vytlačení konfiguračnej stránky produkt vypnite.

3.

Odpojte napájací kábel a prepojovací kábel.

4.

Odstráňte pravý panel jeho posunutím smerom k zadnej strane tlačiarne, aby ste ho odpojili.

SKWW

Inštalácia pamäte a interných zariadení USB

163

background image

5.

Stlačením kovového uška otvorte prístupový kryt.

6.

Vyberte modul DIMM z antistatického obalu.

UPOZORNENIE:

Aby ste predišli možnému poškodeniu spôsobenému statickou elektrinou,

vždy používajte antistatický náramok alebo sa pred začiatkom manipulácie s modulmi DIMM

dotknite povrchu ich antistatického obalu.

7.

Držte modul DIMM za okraje a zarovnajte drážky na module DIMM so zásuvkou DIMM.

(Skontrolujte, či sú zámky na každej strane zásuvky DIMM otvorené.)

164

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW

background image

8.

Zatlačte modul DIMM rovno do zásuvky a silno stlačte. Dbajte na to, aby zámky na oboch

stranách zásuvky DIMM zaklapli na svoje miesto.

9.

Zatvorte prístupový kryt a pevne stlačte, až kým nezaklapne na svoje miesto.

10.

Znova nasaďte pravý panel. Zarovnajte zarážky na paneli so zásuvkami v tlačiarni a potlačte

panel smerom k prednej strane tlačiarne, až kým nezapadne na svoje miesto.

SKWW

Inštalácia pamäte a interných zariadení USB

165

background image

11.

Znova pripojte prepojovací kábel a napájací kábel.

12.

Zapnite tlačiareň.

166

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW