HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrola inštalácie modulu DIMM

background image

Kontrola inštalácie modulu DIMM

Po nainštalovní modulu DIMM skontrolujte, či bola inštalácia úspešná.

1.

Zapnite produkt. Skontrolujte, či potom, čo prebehlo spustenie, svieti indikátor Pripravené . Ak

sa zobrazí chybové hlásenie, je možné, že modul DIMM nebol správne nainštalovaný.

2.

Vytlačte konfiguračnú stranu.

3.

Na konfiguračnej strane skontrolujte časť týkajúcu sa pamäte a porovnajte ju s konfiguračnou

stranou vytlačenou pred inštaláciou pamäte. Ak sa objem pamäte nezvýšil, modul DIMM sa

pravdepodobne nenainštaloval správne alebo môže byť poškodený. Zopakujte inštaláciu. Ak je to

potrebné, nainštalujte iný modul DIMM.

POZNÁMKA:

Ak ste nainštalovali jazyk produktu (osobné nastavenie), pozrite si časť

„Nainštalované osobné nastavenie a možnosti“ na strane s konfiguráciou. Táto oblasť by mala

obsahovať jazyk nového produktu.