HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Karta Tlačiť

background image

Karta Tlačiť

Tabuľka 9-3

Karta Tlačiť

Ponuka

Popis

Nastavenie načítania z jednotky
USB

Aktivuje alebo deaktivuje ponuku Načítanie úlohy z USB na ovládacom paneli.

Správa uložených úloh

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu ukladania úloh v pamäti zariadenia a
nastaviť možnosti ukladacieho priestoru úloh.

Nastavenie typov papiera

Umožňuje upraviť režim tlače pre každý typ papiera, ktorý produkt podporuje.

Všeobecné nastavenia tlače

Umožňuje zadanie predvolených nastavení pre tlačové úlohy.

Správa zásobníkov

Umožňuje zobraziť alebo zmeniť nastavenia veľkosti a typu papiera pre každý
zásobník a upraviť všeobecné nastavenia pre všetky zásobníky.

SKWW

Použitie vstavaného webového servera HP

153