HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Karta Všeobecné

background image

Karta Všeobecné

Tabuľka 9-2

Vstavaný webový server HP – karta Všeobecné

Ponuka

Popis

Ponuka Správa ovládacieho
panela

Zobrazuje štruktúru ponuky Správa na ovládacom paneli.

POZNÁMKA:

Na tejto obrazovke možno konfigurovať nastavenia. Vstavaný

webový server HP však poskytuje viac rozšírených možností konfigurácie ako
ponuka Správa.

Výstrahy

Slúži na nastavenie e-mailových výstrah upozorňujúcich na udalosti týkajúce sa
zariadenia a spotrebného materiálu.

Automatické odosielanie

Nastaví zariadenia na odosielanie automatických e-mailov týkajúcich sa
konfigurácie zariadenia a spotrebného materiálu na určené e-mailové adresy.

Snímka ovládacieho panela

Zobrazuje obrázok aktuálnej obrazovky na displeji ovládacieho panela.

152

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW

background image

Tabuľka 9-2

Vstavaný webový server HP – karta Všeobecné (pokračovanie)

Ponuka

Popis

Upraviť ostatné prepojenia

Pridáva alebo prispôsobuje prepojenie na inú webovú lokalitu. Toto prepojenie sa
zobrazí v oblasti Iné prepojenia na všetkých stránkach vstavaného webového
servera HP.

Informácie o objednávaní

Informácie o objednávkach náhradných tlačových kaziet. Tieto informácie sa
zobrazujú na strane s informáciami o stave spotrebného materiálu.

Informácie o zariadení

Nastavenie názvu a inventárneho čísla zariadenia. Zadajte meno primárneho
kontaktu, ktorý získa informácie o zariadení.

Jazyk

Slúži na nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazia informácie zo vstavaného
webového servera HP.

Dátum a čas

Umožňuje nastaviť dátum a čas alebo uskutočniť synchronizáciu so sieťovým
časovým serverom.

Harmonogram spánku

Nastaví alebo upraví čas spustenia, čas spánku a oneskorenie spánku zariadenia.
Môžete nastaviť rôzny plán na každý deň v týždni aj na prázdniny.

Záloha a obnovenie

Vytvára záložný súbor obsahujúci údaje o zariadení a používateľovi. V prípade
potreby možno tento súbor použiť na obnovenie údajov v zariadení.

Obnoviť výrobné nastavenia

Obnovenie nastavení produktu na predvolené výrobné nastavenia.

Inštalačný súbor riešení
problémov

Inštaluje softvérové programy tretích strán, ktoré zvyšujú funkčnosť zariadenia.

Aktualizácia firmvéru

Umožňuje prevziať a nainštalovať aktualizácie firmvéru pre toto zariadenie.

Štatistické služby

Informácie o pripojení štatistických služieb tretích strán.