HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač informačných strán

background image

Tlač informačných strán

Informačné strany poskytujú podrobné informácie o zariadení a jeho aktuálnej konfigurácii. Informačné

strany vytlačíte alebo zobrazíte týmto spôsobom:

1.

Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Správy

3.

Vyberte názov správy, ktorú si chcete prezrieť, prejdite na možnosť Tlačiť a stlačením tlačidla

OK

správu vytlačte.

Prvá úroveň

Druhá úroveň

Popis

Konfiguračné strany/strany s
informáciami o stave

Mapa ponuky správy

Zobrazí rozloženie a aktuálne nastavenia položiek v
ponuke ovládacieho panela.

Konfiguračná strana

Zobrazí nastavenia zariadenia a nainštalované
príslušenstvo.

Strana s informáciami o stave
spotrebného materiálu

Zobrazí približnú zostávajúcu životnosť spotrebného
materiálu, udáva štatistiky o celkovom počte spracovaných
strán a úloh, sériové číslo, počty strán a informácie o
údržbe.

Spoločnosť HP poskytuje odhady zostávajúcej životnosti
spotrebného materiálu ako pozornosť pre zákazníka.
Skutočné zostávajúce hodnoty spotrebného materiálu sa
môžu líšiť od poskytnutých odhadov.

Strana s informáciami o
použití

Zobrazí počet strán všetkých veľkostí papiera, ktoré prešli
cez zariadenie; uvádza, či boli jednostranné alebo
obojstranné, a ohlási počet strán.

Strana adresára so súbormi

Zobrazí názov súboru a názov priečinka pre súbory, ktoré
sú uložené v pamäti zariadenia.

Aktuálne nastavenia strany

Zobrazí aktuálne nastavenia pre každú možnosť v ponuke
Správa.

Ďalšie strany

Zoznam písiem PCL

Vytlačí dostupné typy písma PCL.

Zoznam písiem PS

Vytlačí dostupné typy písma PS.

150

Kapitola 9 Správa a údržba

SKWW