HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Indeks

background image

Indeks

W

Web lokacija za prijavljivanje

lažnih HP proizvoda 104

Web lokacija za prijavljivanje

lažnih proizvoda 104

Web lokacije

HP Web Jetadmin,

preuzimanje 160

korisnička podrška 230

Lista bezbednosnih podataka o

materijalima (Material Safety

Data Sheet - MSDS) 242

Macintosh korisnička podrška

230

prijave lažnih proizvoda 104

univerzalni upravljački program

za štampač 42

Windows

podržani operativni sistemi 40

podržani upravljački

programi 40

postavke upravljačkog

programa 43

univerzalni upravljački program

za štampač 42

A

AirPrint 58

alatke za rešavanje problema

HP ugrađeni Web server 158

kontrolna lista za rešavanje

problema 179

poruke kontrolne table 112,

182

stranica za čišćenje 175

B

baterije uključene uz proizvod

241

bezbednosne funkcije 69

bezbednosne postavke

HP ugrađeni Web server 158

bezbednost

šifrovani čvrsti disk 161

borba protiv falsifikata 104

brisanje

sačuvani zadaci 146

broj stranica na listu papira

izbor (Windows) 127

brojevi dela

kertridži za štampanje 219

ležišta 219

memorija 220

brojevi delova

kompleti za održavanje 219

potrošni materijal 219

brošure

kreiranje (Windows) 140

Č

čišćenje

putanja papira 175, 204

uređaj 175

čuvanje

kasete s tonerom 104

čuvanje resursa 171

čuvanje resursa, memorija 171

čuvanje zadataka

dostupni režimi 144

podešavanje opcija

(Windows) 147

pregledanje i zadržavanje

(Windows) 147

privremene kopije (Windows)

147

privremeni lični zadaci

(Windows) 147

trajne kopije (Windows) 148

trajne privatne kopije

(Windows) 148

u operativnom sistemu

Windows 145

čuvanje zadatka

Macintosh postavke 62

podešavanje opcija

(Windows) 147

čuvanje, zadatak

dostupni režimi 144

Macintosh postavke 57, 62

D

defekti koji se ponavljaju,

rešavanje problema 111

defekti, ponavljanje 111

deinstalacija Windows softvera

45

deinstalacija Mac softvera 53

dimenzije, štampač 234

DIMM memorija

bezbednost 162

DIMM moduli

brojevi dela 220

instaliranje 165

provera instalacije 171

dodatak za dvostrano štampanje

zaglavljeni papir 194

dodatna oprema

brojevi delova 219

naručivanje 218

dopisnice

izlazna korpa, biranje 95

dopune, preuzimanje proizvoda

175

dugmad, kontrolna tabla 12

Dugme Pomoć, kontrolna tabla

12

SRWW

Indeks

251

background image

duplex poravnavanje

postavka 150

dupleks štampanje (dvostrano)

postavke (Windows) 124

uključivanje (Mac) 57

dvostrano štampanje

postavke (Windows) 124

dvostrano štampanje (dupleks)

uključivanje (Mac) 57

E

Explorer, podržane verzije

HP ugrađeni Web server 155

EIO kartice

instaliranje 165

električne specifikacije 234

Evropska unija, odlaganje

otpada 242

F

falsifikovani potrošni materijal

104

FCC propisi 238

Finska izjava o bezbednosti

lasera 247

firmver

ažuriranje, Mac 56

firmver, preuzimanje novog 175

fizičke specifikacije 234

folije

izlazna korpa 95

štampanje (Windows) 133

fontovi

otpremanje, Mac 56

trajni resursi 171

format papira

menjanje 80

formati papira

biranje 123

izbor korisnički definisanog

123

podržani 81

formati stranice

podešavanje dokumenata da

stanu (Windows) 138

formator

bezbednost 162

funkcije 2

G

garancija

kertridži za štampanje 224

licenca 226

popravka od strane korisnika

229

proizvod 222

gornja izlazna korpa

štampanje u 95

zaglavljivanje papira 186

gornji poklopac

zaglavljeni papir, uklanjanje

200

grejač

zaglavljivanje papira 191

zamenjivanje 108

greške

softver 213

H

heftalica/slagač

štampanje u 96

HP Web Jetadmin 46, 160

HP Customer Care 230

HP ePrint

opis 46, 57

HP ePrint, korišćenje 130

HP mrežne usluge

omogućavanje 158

HP mrežne usluge,

omogućavanje 130

HP Printer Utility 56

HP-UX softver 47

HP ugrađeni Web server

alatke za rešavanje problema

158

bezbednosne postavke 158

lista drugih veza 159

mrežne postavke 158

opšta konfiguracija 156

postavke štampanja 157

stranice sa informacijama 156

HP Universal Print Driver 42

HP Utility 56

HP Utility, Mac 56

hrapav papir

izlazna korpa, biranje 95

I

imena, zadatak

određivanje (Windows) 149

instalacija

softver, USB veza 66

uređaj na mrežama koje koriste

kablove, Windows 70

uređaji na mrežama koje koriste

kablove, Mac 51

instaliranje

memorija (DIMM moduli) 165

softver, mreže koje koriste

kablove 71

USB uređaji 172

Internet Explorer, podržane verzije

HP ugrađeni Web server 155

IP adresa

konfigurisanje 70

IP bezbednost (IPsec) 161

IPv4 adresa 73

IPv6 adresa 74

izjava o bezbednosti lasera 247

izjave o bezbednosti 246, 247

izjave o bezbednosti lasera 246

izlazne korpe

izbor (Windows) 141

zaglavljivanje papira 186

J

japanska VCCI izjava 246

jedinica za dvostrano štampanje

broj dela 219

jedinica za povezivanje/slaganje

zaglavljivanje, heftalica 188

Jetadmin, HP Web 46, 160

K

kanadski DOC propisi 246

karakteristike koje se tiču životne

sredine 5

kasete

drugi proizvođač 104

zamena 105

kasete s tonerom

čuvanje 104

drugi proizvođač 104

zamena 105

kasete s tonerom za štampanje

čuvanje 104

252

Indeks

SRWW

background image

kertridž

recikliranje 103, 240

kertridž za štampanje

recikliranje 103

zaglavljivanje papira 200

kertridži

garancija 224

poruke o stanju 12

kertridži za heftalicu

brojevi dela 220

umetanje 107

kertridži za štampanje

brojevi delova 219

garancija 224

memorijski čipovi 225

poruke o stanju 12

proveravanje oštećenja 110

recikliranje 240

kertridži, heftalica

umetanje 107

komplet za održavanje

korišćenje 108

komplet za održavanje štampača

korišćenje 108

komplet, održavanje štampača

korišćenje 108

kompleti za održavanje

brojevi delova 219

konfigurisanje

IP adresa 70

kontrolna tabla

bezbednost 162

displej 12

dugmad 12

lampice 12

meni Administration

(Administracija) 19

meni Izveštaji 19

meni Kalibracija/čišćenje 36

meni Kreiranje/vraćanje

rezervne kopije 36

meni Mrežne postavke 30

Meni Multi-Bin Mailbox Settings

(Postavke sandučeta sa više

korpi) 29

meni Nadogradnja firmvera

pomoću USB memorije 37

meni Opšte postavke 19

meni Postavke displeja 25

meni Postavke štampanja 23

meni Rešavanje problema 34

meni Servisiranje 37

meni Stapler/Stacker

(Heftalica/slagač) 29

meni Upravljanje ležištima 27

meni Upravljanje potrošnim

materijalom 26

poruke, tipovi 182

postavke 43, 54

stranica za čišćenje,

štampanje 175

konvencije dokumenta iii

konvencije, dokument iii

kopije

menjanje broja (Windows)

118

Korejska izjava o

elektromagnetskoj

kompatibilnosti 247

korisnička imena

postavka za sačuvane zadatke

(Windows) 149

korisnička podrška

na mreži 230

ponovno pakovanje

proizvoda 231

korpe, izlaz

izbor 95

korpe, izlazne

zaglavljeni papir, uklanjanje

186

koverte

izlazna korpa, biranje 95

umetanje 92

kvalitet štampe

poboljšavanje 203

poboljšavanje (Windows) 123

L

lampice, kontrolna tabla 12

ležišta

biranje (Windows) 123

brojevi dela 219

Macintosh postavke 56

podešavanje 93

položaj papira 91

umetanje 86

umetanje papira u ležište za

1.500 listova 89

umetanje u ležište kapaciteta

500 listova 87

umetanje, ležište 1 86

zaglavljivanje papira 185,

196, 197

Ležište 1

umetanje 86

zaglavljivanje papira 196

Ležište 2

zaglavljivanje papira 196

ležište 2

umetanje 87

Ležište 3

fizičke specifikacije 234

zaglavljivanje papira 196

ležište 3

umetanje 87

ležište kapaciteta 1.500 listova

umetanje 89

ležište kapaciteta 500 listova

umetanje 87

ležište za 1.500 listova

zaglavljivanje papira 197

ležište za 500 listova

zaglavljivanje papira 196

licenca, softver 226

lični zadaci

privremeno čuvanje

(Windows) 147

Linux softver 47

Lista bezbednosnih podataka o

materijalima (Material Safety

Data Sheet - MSDS) 242

lista drugih veza

HP ugrađeni Web server 159

Lista PCL fontova

opis 154

Lista PS fontova

opis 154

M

Mac

menjanje vrste i formata

papira 59

podržani operativni sistemi 50

postavke upravljačkog

programa 54, 60

problemi, rešavanje problema

215

SRWW

Indeks

253

background image

softver 56

uklanjanje softvera 53

Macintosh

HP Printer Utility 56

podrška 230

promena veličine dokumenata

60

mali papir, štampanje na 95

mediji 77

podržani formati 81

medijum

korisnički definisan format,

postavke za Macintosh 60

prva stranica 60

stranica na listu 61

memorandum

štampanje (Windows) 131

memorija

brojevi dela 220

greške potrošnog materijala

112

instaliranje DIMM modula 165

nadogradnja 165

provera instalacije 171

trajni resursi 171

u kompletu 56

memorijski čip, kertridž za

štampanje

lokacija 101

opis 225

Meni Administracija, kontrolna

tabla 19

Meni Izveštaji, kontrolna tabla 19

Meni Kalibracija/čišćenje,

kontrolna tabla 36

Meni Kreiranje/vraćanje rezervne

kopije, kontrolna tabla 36

Meni Mrežne postavke, kontrolna

tabla 30

meni Multi-Bin Mailbox Settings

(Postavke sandučeta sa više

korpi), kontrolna tabla 29

Meni Nadogradnja firmvera

pomoću USB memorije, kontrolna

tabla 37

Meni Opšte postavke, kontrolna

tabla 19

Meni Postavke displeja, kontrolna

tabla 25

Meni Postavke štampanja,

kontrolna tabla 23

Meni Rešavanje problema,

kontrolna tabla 34

Meni servisiranje, kontrolna tabla

37

meni Stapler/Stacker (Heftalica/

slagač), kontrolna tabla 29

Meni Upravljanje ležištima,

kontrolna tabla 27

Meni Upravljanje potrošnim

materijalom, kontrolna tabla 26

meni za pronalaženje zadatka

14, 15

meniji kontrolne table

preuzimanje zadatka 14, 15

meniji, kontrolna tabla

Administracija 19

Izveštaji 19

Kalibracija/čišćenje 36

Kreiranje/vraćanje rezervne

kopije 36

Kvalitet štampanja 23

Mrežne postavke 30

Multi-Bin Mailbox Settings

(Postavke sandučeta sa više

korpi) 29

Nadogradnja firmvera pomoću

USB memorije 37

Opšte postavke 19

Postavke displeja 25

pristupanje 12

pronalaženje zadatka 14, 15

Rešavanje problema 34

Servisiranje 37

Stapler/Stacker Settings

(Postavke heftalice/slagača)

29

Upravljanje ležištima 27

Upravljanje potrošnim

materijalom 26

menjanje kertridža za štampanje

105

mere opreza iii

modeli, poređenje karakteristika

2

mreža

lozinka, menjanje 72

lozinka, postavljanje 72

podmrežna maska 73

postavke, menjanje 72

postavke, pregled 72

mreže

bezbednost 69

HP Web Jetadmin 160

IPv4 adresa 73

IPv6 adresa 74

podešavanje 68

podrazumevani mrežni prolaz

73

podržani protokoli 68

mreže, sa kablovima

instalacija uređaja, Windows

70

instalacija uređaja, Mac 51

mrežne postavke

HP ugrađeni Web server 158

mrežni prolaz, podešavanje

podrazumevanog 73

N

n-uspravno štampanje 61

izbor (Windows) 127

nadogradnja memorije 165

nalepnice

izlazna korpa, biranje 95

štampanje (Windows) 133

napomene iii

naručivanje

brojevi delova za 219

potrošni materijal i dodatna

oprema 218

naslovne stranice

štampanje (Mac) 60

štampanje na drugačijem

papiru (Windows) 136

Netscape Navigator, podržane

verzije

ugrađeni HP Web server 155

O

obaveštenja preko e-pošte 57

obaveštenja, e-pošta 57

obe strane, štampanje na

uključivanje (Mac) 57

obrasci

štampanje (Windows) 131

odlaganje u otpad na kraju radnog

veka 241

254

Indeks

SRWW

background image

odlaganje u otpad, kraj radnog

veka 241

ograničenja materijala 241

okruženje štampača

specifikacije 235

opcije heftalice

izbor (Windows) 143

opšta konfiguracija

HP ugrađeni Web server 156

otkazivanje

zadatak štampanja 59

otkazivanje zahteva za štampanje

(Windows) 116

otpremanje datoteke, Mac 56

otvaranje upravljačkog programa

štampača (Windows) 117

P

pakovanje proizvoda 231

papir

izbor 203

korisnički definisan format,

postavke za Macintosh 60

naslovna stranica, korišćenje

drugačijeg papira 136

podržani formati 81

podržani tipovi 83

prva i poslednja stranica,

korišćenje drugačijeg

papira 136

prva stranica 60

stranica na listu 61

štampanje na unapred

odštampanim

memorandumima i obrascima

(Windows) 131

umetanje papira u ležište za

1.500 listova 89

umetanje u ležište kapaciteta

500 listova 87

umetanje, ležište 1 86

zaglavljivanje 183

papir, naručivanje 218

papir, specijalni

štampanje (Windows) 133

PCL upravljački programi 40

univerzalni 42

početne postavke (Mac) 60

podmrežna maska 73

podrazumevani mrežni prolaz,

podešavanje 73

podrška

na mreži 230

ponovno pakovanje

proizvoda 231

podrška na mreži 230

podržani operativni sistemi 40,

50

podržani papir 81

polica za slaganje

broj dela 219

polica za slaganje/povezivanje

broj dela 219

umetanje spajalica za

heftalicu 107

položak

biranje, Windows 128

položeni položaj

biranje, Windows 128

pomoć

opcije štampanja (Windows)

118

ponovno pakovanje proizvoda

231

poređenje uređaja 2

poruka za obavljanje preventivnog

održavanja 108

poruke

lampice, kontrolna tabla 12

na kontrolnoj tabli, numerička

lista 112

numerička lista 112

obaveštenja preko e-pošte 57

tipovi 182

poruke greške

kontrolna tabla 182

poruke o grešci

lampice, kontrolna tabla 12

numerička lista 112

obaveštenja preko e-pošte 57

tipovi 182

poseban papir

smernice 78

posebni mediji

smernice 78

poslednja stranica

štampanje na drugačijem

papiru (Windows) 136

Postavka režima „EconoMode

\ldblquote 103, 163

postavke

početne postavke upravljačkog

programa (Mac) 60

prioriteti 43, 54

štampanja (Windows) 117

upravljački programi 43

upravljački programi (Mac) 54

vraćanje fabričkih 181

postavke brzine veze 75

postavke dupleksa, menjanje 75

postavke korisnički definisanog

formata papira

Macintosh 60

postavke štampanja

HP ugrađeni Web server 157

postavke upravljačkog programa

za Macintosh

čuvanje zadatka 62

korisnički definisan format

papira 60

vodeni žigovi 61

postavke za uštedu 163

postolje za štampač

broj dela 219

potrošni materijal

brojevi dela 220

brojevi delova 219

drugi proizvođač 104

falsifikovani 104

greške u memoriji 112

menjanje kertridža za

štampanje 105

naručivanje 218

recikliranje 103, 240

stanje, prikaz pomoću

programa HP Utility 56

potrošni materijal drugog

proizvođača 104

potrošni materijal, stanje

poruke na kontrolnoj tabli 12

potrošnja

energije 234

povezivanje

rešavanje problema 211

PPD (PostScript Printer Description)

datoteke

u kompletu 56

SRWW

Indeks

255

background image

PPD datoteke

u kompletu 56

pravolinijska putanja papira 95

prečice (Windows)

korišćenje 119

kreiranje 120

pregledanje i zadržavanje

biranje (Windows) 147

prilagođene postavke za štampanje

(Windows) 119

prioriteti, postavke 43, 54

privatni zadaci

trajno čuvanje (Windows) 148

problemi sa uvlačenjem papira

rešavanje 183

program proizvoda za upravljanje

prirodnim resursima 239

proizvod bez žive 241

promena razmere dokumenata

Macintosh 60

promena veličine dokumenata

Windows 138

Macintosh 60

protokoli, mreže 68

prva stranica

korišćenje različitog papira 60

štampanje na drugačijem

papiru (Windows) 136

PS emulacija, upravljački

programi 40

R

radno okruženje

specifikacije 235

raspored mirovanja

omogućavanje 164

onemogućavanje 164

reciklaža

HP program za vraćanje

potrošnog materijala i zaštitu

životne sredine 240

recikliranje 5, 240

recikliranje potrošnog materijala

103

rešavanje

problema sa direktnim

povezivanjem 211

problemi sa mrežom 211

problemi sa USB usputnim

štampanjem 209

rešavanje problema

Windows problemi 213

defekti koji se ponavljaju 111

Mac problemi 215

obaveštenja preko e-pošte 57

područje grejača 191

poruke o grešci, numerička

lista 112

poruke, tipovi 182

problemi sa direktnim

povezivanjem 211

problemi sa mrežom 211

problemi sa USB usputnim

štampanjem 209

problemi sa uvlačenjem

papira 183

sporo reagovanje 208

uređaj ne reaguje 207

zaglavljen papir u jedinici za

dvostrano štampanje 194

zaglavljen papir u ubacivaču

koverti 199

zaglavljeni papir 183

zaglavljeni papir u Ležištu 1

196

zaglavljivanje papira 185

zaglavljivanje papira u gornjem

poklopcu 200

zaglavljivanje papira u izlaznim

korpama 186

zaglavljivanje papira u ležištu

za 1.500 listova 197

zaglavljivanje papira u ležištu

za 500 listova 196

zaglavljivanje u heftalici 188

režim mirovanja

omogućavanje 163

onemogućavanje 163

S

sačuvani zadaci

bezbednost 162

brisanje 146

kreiranje (Windows) 145

određivanje imena

(Windows) 149

podešavanje korisničkh imena

(Windows) 149

primanje obaveštenja nakon

štampanja (Windows) 149

štampanje 146

SAP softver 47

saveti iii

servis

ponovno pakovanje

proizvoda 231

SIMM, nekompatibilnost 165

sistemski zahtevi

HP ugrađeni Web server 155

slagač

štampanje u 96

Sleep Schedule (Raspored

mirovanja)

postavka 164

softver

deinstalacija Mac softvera 53

deinstalacija za Windows 45

HP Web Jetadmin 46

HP Printer Utility 56

instalacija, USB veza 66

instaliranje, mreže koje koriste

kablove 71

Mac 56

podržani operativni sistemi

40, 50

postavke 43, 54

problemi 213

ugovor o licenciranju softvera

226

ugrađeni Web server 46

Solaris softver 47

specifikacije

električne i akustične 234

fizičke 234

radno okruženje 235

specifikacije temperature 235

specifikacije za zvukove 234

specijalni papir

štampanje (Windows) 133

stanje

HP Utility, Mac 56

stanje, potrošni materijal

poruke na kontrolnoj tabli 12

status

poruke, tipovi 182

stranica na listu papira 61

stranica o korišćenju

opis 154

256

Indeks

SRWW

background image

stranica sa direktorijumom datoteke

opis 154

stranica sa stanjem potrošnog

materijala

opis 154

štampanje 111

stranica sa trenutnim postavkama

opis 154

stranice sa informacijama

HP ugrađeni Web server 156

štampanje 154

stranice za konfiguraciju

opis 154

Š

štampanje

iz USB memorije 151

postavke (Mac) 60

sačuvani zadaci 146

štampanje na obe strane

uključivanje (Mac) 57

štampanje na Vebu

HP ePrint 46, 57

štampanje sa obe strane papira

postavke (Windows) 124

postavke (Mac) 62

T

tajvanska EMI izjava 247

TCP/IP

ručno podešavanje IPv4

parametara 73

ručno podešavanje IPv6

parametara 74

tehnička podrška

na mreži 230

ponovno pakovanje

proizvoda 231

težak papir

izlazna korpa, biranje 95

težina, štampač 234

tipovi papira

biranje 123

menjanje 80

trajni resursi 171

transport proizvoda 231

tvrdi papir

izlazna korpa, biranje 95

U

ubacivač koverti

broj dela 219

zaglavljivanje papira 199

ugrađeni Web server

funkcije 155

ugrađeni Web server (EWS)

dodeljivanje lozinke 161

Ugrađeni HP Web server 46

ugrađeni HP Web server

funkcije 155

HP mrežne usluge 158

uklanjanje Windows softvera 45

uklanjanje Mac softvera 53

uklanjanje zaglavljenog papira

gornji poklopac 200

heftalica 188

izlazno područje 186

jedinica za dvostrano

štampanje 194

Ležište 1 196

ležište za 1.500 listova 197

ležište za 500 listova 196

područje grejača 191

položaj 185

ubacivač koverti 199

umetanje

heftalica 107

ležište 1 86

ležište kapaciteta 1.500

listova 89

ležište kapaciteta 500 listova

87

umetanje papira 86

unapred odštampani papir

štampanje (Windows) 131

UNIX softver 47

univerzalni upravljački program za

štampač 42

upozorenja iii

upravljački program

postavke 43

upravljački program štampača

(Windows)

postavke 117

upravljački programi

menjanje postavki (Windows)

43

menjanje postavki (Mac) 54

menjanje tipova i formata

papira 80

početne postavke (Mac) 60

podržani (Windows) 40

postavke (Windows) 117

postavke (Mac) 60

tipovi papira 83

univerzalni 42

upravljački programi štampača

biranje 206

upravljački programi štampača

(Windows)

menjanje postavki 43

podržani 40

upravljački programi štampača

(Mac)

menjanje postavki 54

postavke 60

upravljanje mrežom 72

USB kabl, broj dela 220

USB konfiguracija, Windows 66

USB konfiguracija, Mac 50

USB memorija

štampanje sa 151

USB uređaji

instaliranje 172

USB usputno štampanje 151

uspravni položaj

biranje, Windows 128

V

valjci

naručivanje 220

zamena 108

valjci za prenos, zamenjivanje

108

valjci za ubacivanje,

zamenjivanje 108

valjci za uvlačenje

zamena 108

valjci za uvlačenje papira

naručivanje 220

veza

USB sa Mac računarom 50

USB u operativnom sistemu

Windows 66

više stranica na listu papira 61

štampanje (Windows) 127

vlažnost

specifikacije 235

SRWW

Indeks

257

background image

vodeni žigovi 61

dodavanje (Windows) 139

vraćanje fabričkih postavki 181

vreme do mirovanja

omogućavanje 164

onemogućavanje 164

vrsti diskovi

šifrovani 161

Z

zadaci

Macintosh postavke 57

zadaci štampanja 115

čuvanje privremenih kopija

(Windows) 147

čuvanje trajnih kopija

(Windows) 148

čuvanje trajnih privatnih kopija

(Windows) 148

otkazivanje (Mac) 59

privremeno čuvanje

(Windows) 147

zadaci, sačuvani

brisanje 146

kreiranje (Windows) 145

određivanje imena

(Windows) 149

podešavanje korisničkh imena

(Windows) 149

primanje obaveštenja nakon

štampanja (Windows) 149

štampanje 146

zadaci, štampanje

čuvanje privremenih kopija

(Windows) 147

čuvanje trajnih kopija

(Windows) 148

čuvanje trajnih privatnih kopija

(Windows) 148

privremeno čuvanje

(Windows) 147

zadatak za brzo kopiranje

čuvanje (Windows) 147

zadatak, čuvanje

podešavanje opcija

(Windows) 147

zadnja izlazna korpa

štampanje u 95

zaglavljivanje papira 186

zadržavanje zadatka

podešavanje opcija

(Windows) 147

zadržavanje, zadatak

dostupni režimi 144

podešavanje opcija

(Windows) 147

zaglavljeni papir

ispravljanje problema 202

jedinica za dvostrano

štampanje 194

Ležište 1 196

ležište za 1.500 listova 197

ležište za 500 listova 196

područje grejača 191

položaj 185

ubacivač koverti 199

zaglavljivanje

gornji poklopac 200

heftalica 188

uzroci 183

zaglavljivanje papira

gornji poklopac 200

izlazna korpa 186

izlazna polica 186

jedinica za dvostrano

štampanje 194

Ležište 1 196

ležište za 1.500 listova 197

područje grejača 191

položaj 185

ubacivač koverti 199

zaglavljivanje u heftalici 188

zahtevi u vezi sa pregledačem

ugrađeni HP Web server 155

zahtevi u vezi sa Veb pregledačem

HP ugrađeni Web server 155

zakonske izjave

program proizvoda za

upravljanje prirodnim

resursima 239

zaustavljanje zahteva za štampanje

(Windows) 116

258

Indeks

SRWW

background image
background image

*CE988-90934*

*CE988-90934*

CE988-90934