HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - FCC propisi

background image

FCC propisi

Ova oprema je testirana i uklapa se u okvire klase A digitalnih uređaja u skladu sa Odeljkom 15 FCC

pravilnika. Ova ograničenja su uvedena kako bi se obezbedila osnovana zaštita od štetnih smetnji

kada se oprema koristi u komercijalnom okruženju. Ova oprema generiše, koristi i emituje radio-

frekventnu energiju i ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima iz priručnika, može da

uzrokuje štetne smetnje u radio komunikacijama. Korišćenje ove opreme u naseljenim mestima može

da izazove štetne smetnje i u tom slučaju korisnik je dužan sam da ukloni smetnje o sopstvenom trošku.

NAPOMENA:

Bilo kakve izmene na štampaču koje kompanija HP posebno ne odobri mogu da

predstavljaju razlog za oduzimanje prava korisniku za korišćenje ove opreme.

Korišćenje zaštićenog kabla za interfejs je potrebno da bi se ispoštovala ograničenja za A klasu iz

Dela 15 pravila FCC.

238

Dodatak D Informacije o propisima

SRWW

background image

Program proizvoda za upravljanje prirodnim
resursima

Zaštita životne sredine

Kompanija Hewlett-Packard je posvećena proizvodnji kvalitetnih proizvoda na način odgovoran prema

životnoj sredini. Ovaj proizvod je projektovan sa nekoliko karakteristika koje smanjuju štetne uticaje na

životnu sredinu.

Proizvodnja ozona

Ovaj proizvod ne generiše značajne količine ozona (O

3

).

Potrošnja struje

U režimu Mirovanje, potrošnja energije se znatno smanjuje, čime se štede prirodni resursi i novac, a

performanse uređaja ostaju na visokom nivou. Hewlett-Packard oprema za štampanje i obradu slika
koja je označena logotipom ENERGY STAR

®

je u skladu sa specifikacijama Agencije za zaštitu životne

sredine ENERGY STAR u SAD, a koje se odnose na opremu za izradu slika. Sledeća oznaka će se

nalaziti na ENERGY STAR kvalifikovanim proizvodima za izradu slika:

Dodatne informacije o proizvodima koji odgovaraju standardu ENERGY STAR navedene su na:

www.hp.com/go/energystar

Potrošnja tonera

EconoMode troši manje tonera, što može da produži vek trajanja kertridža za štampanje. Kompanija

HP ne preporučuje stalnu upotrebu režima „EconoMode“. Ako se stalno koristi EconoMode, može se

dogoditi da toner traje duže od mehaničkih delova kertridža za štampanje. Ako kvalitet štampanja

opadne do te mere da je neprihvatljiv, uzmite u obzir zamenu kertridža za štampanje.

Upotreba papira

Opcionalna funkcija automatskog dvostranog štampanja i mogućnost N-up štampanja (štampanje više

stranica na jednoj stranici) koje ovaj proizvod poseduje, mogu smanjiti potrošnju papira, a samim tim i

potrošnju prirodnih resursa.

Plastika

Plastični delovi teži od 25 grama obeleženi su u skladu sa međunarodnim standardima koji

poboljšavaju mogućnost identifikacije plastike u svrhu recikliranja na kraju radnog veka proizvoda.

SRWW