HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na kontrolnoj tabli

background image

Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na kontrolnoj tabli

Tabela 7-1

Poruke o stanju potrošnog materijala

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

10.0X.Y0 Supply memory error
(Greška u memoriji potrošnog materijala)

Proizvod ne može da zapisuje na niti da čita
sa memorijskog čipa kertridža za štampanje
ili u kertridžu za štampanje nedostaje
memorijski čip.

Ponovo instalirajte kertridž za štampanje ili
instalirajte novi kertridž za štampanje.

Black cartridge low (Crni kertridž je pri
kraju)

Uređaj pokazuje kada je nivo potrošnog
materijala nizak. Stvarni životni vek kertridža
se može razlikovati. Nije neophodno da
odmah zamenite potrošni materijal, osim
ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite kertridž za
štampanje. Razmotrite kupovinu rezervnog
kertridža koji će vam biti dostupan kada
postavljeni kertridž dođe do kraja
procenjenog radnog veka.

Black cartridge very low (Crni kertridž
je pri samom kraju)

Uređaj pokazuje kada je potrošni materijal
pri kraju. Stvarni životni vek kertridža se
može razlikovati. Nije neophodno da
odmah zamenite potrošni materijal, osim
ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv. Kada HP potrošni materijal
dostigne prag istrošenosti, HP Premium
Protection garancija za taj potrošni materijal
prestaje da važi.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite kertridž za
štampanje.

Incompatible supplies (Nekompatibilni
potrošni materijal)

Postavljen je potrošni materijal koji nije
dizajniran za ovaj proizvod. Uređaj ne
može štampati zadatke sa ovim potrošnim
materijalom.

Pritisnite strelicu nadole da biste
identifikovali nekompatibilan potrošni
materijal. Postavite potrošni materijal koji je
predviđen za ovaj uređaj.

Komplet za održavanje je pri kraju

Komplet za održavanje je pri kraju. Stvarni
preostali radni vek potrošnog materijala
može se razlikovati. Razmislite o tome da
obezbedite rezervni komplet za održavanje
kako biste mogli da ga instalirate kada
kvalitet štampe postane neprihvatljiv. Nije
neophodno da odmah zamenite komplet za
održavanje, osim ukoliko je kvalitet štampe
postao neprihvatljiv.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite komplet za
održavanje. Uputstva se isporučuju sa
kompletom za održavanje.

Komplet za održavanje je pri samom
kraju

Komplet za održavanje je pri samom kraju.
Stvarni preostali radni vek potrošnog
materijala može se razlikovati. Nije
neophodno da odmah zamenite komplet za
održavanje, osim ukoliko je kvalitet štampe
postao neprihvatljiv. Kada HP potrošni
materijal dostigne prag istrošenosti,
HP Premium Protection garancija za taj
potrošni materijal prestaje da važi.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite komplet za
održavanje. Uputstva se isporučuju sa
kompletom za održavanje.

Nekompatibilno: <supply>

Navedeni potrošni materijal nije
kompatibilan sa ovim proizvodom.

Zamenite potrošni materijal sa onim koji je
dizajniran za ovaj uređaj.

112

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje

SRWW

background image

Tabela 7-1

Poruke o stanju potrošnog materijala (nastavljeno)

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

Replace <supply> (Zamenite <supply>)

Uređaj pokazuje kada je potrošni materijal
pri kraju procenjenog radnog veka. Realna
količina preostalog potrošnog materijala se
može razlikovati od procenjene količine.
Spremite rezervni potrošni materijal koji ćete
postaviti kada kvalitet štampanja postane
neprihvatljiv. Potrošni materijal ne mora
odmah da se zameni, osim ako kvalitet
štampanja nije postao neprihvatljiv. Kada se
HP potrošni materijal približi predviđenoj
granici trajanja, HP Premium Protection
garancija za taj potrošni materijal prestaje
da važi.

Zamenite navedeni potrošni materijal.

Ili, podesite uređaj da nastavi sa
štampanjem pomoću menija Upravljanje
potrošnim materijalom
.

Replace supplies (Zamenite potrošni
materijal)

Dve ili više vrsta potrošnog materijala su pri
kraju. Realna količina preostalog potrošnog
materijala se može razlikovati od procenjene
količine. Razmislite o tome da pripremite
rezervni potrošni materijal kako biste mogli
da ga instalirate kada kvalitet štampe
postane neprihvatljiv. Potrošni materijal ne
mora odmah da se zameni, osim ako kvalitet
štampanja nije postao neprihvatljiv. Kada se
HP potrošni materijal približi predviđenoj
granici trajanja, HP Premium Protection
garancija za taj potrošni materijal prestaje
da važi.

Pritisnite strelicu nadole da biste videli koji
potrošni materijal treba zameniti.

Ili, podesite uređaj da nastavi sa
štampanjem pomoću menija Upravljanje
potrošnim materijalom
.

Supplies low (Potrošni materijal je pri
kraju)

Ova poruka se prikazuje kada najmanje dve
vrste potrošnog materijala budu na donjoj
granici. Stvarni preostali radni vek potrošnog
materijala može se razlikovati. Pritisnite
strelicu nadole da biste videli koji potrošni
materijal je pri kraju. Nije neophodno da u
tom trenutku zamenite potrošni materijal,
osim ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv. Kada HP potrošni materijal
dostigne prag istrošenosti, HP Premium
Protection garancija za taj potrošni materijal
prestaje da važi.

Da biste nastavili sa štampanjem, zamenite
potrošni materijal ili ponovo podesite
proizvod pomoću menija Upravljanje
potrošnim materijalom
na kontrolnoj
tabli.

Supplies very low (Potrošni materijal je
pri samom kraju)

Ova poruka se prikazuje kada najmanje dve
vrste potrošnog materijala budu na samoj
donjoj granici. Pritisnite strelicu nadole da
biste videli koji potrošni materijal je pri
kraju. Stvarni preostali radni vek potrošnog
materijala može se razlikovati. Nije
neophodno da u tom trenutku zamenite
potrošni materijal, osim ukoliko je kvalitet
štampe postao neprihvatljiv. Kada HP 
potrošni materijal dostigne prag istrošenosti,
HP Premium Protection garancija za taj
potrošni materijal prestaje da važi.

Da biste nastavili sa štampanjem, zamenite
potrošni materijal ili ponovo podesite
proizvod pomoću menija Upravljanje
potrošnim materijalom
na kontrolnoj
tabli.

SRWW

Rešavanje problema sa kertridžima za štampanje

113

background image

Tabela 7-1

Poruke o stanju potrošnog materijala (nastavljeno)

Poruka kontrolne table

Opis

Preporučena radnja

Unsupported supply installed
(Postavljen je nepodržani potrošni materijal)

Kertridž za štampanje je predviđen za drugi
uređaj kompanije HP.

Ukoliko je kvalitet štampe postao
neprihvatljiv, zamenite kertridž za
štampanje.

Used supply in use (Potrošni materijal
koji se koristi je već korišćen)

Ovaj kertridž za štampanje je već korišćen.

Ako smatrate da ste kupili originalni
HP potrošni materijal, posetite lokaciju

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

114

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje

SRWW