HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zamena kasete s tonerom

background image

Zamena kasete s tonerom

1.

Otvorite gornji poklopac.

2.

Izvadite istrošeni kertridž za štampanje iz

uređaja.

3.

Izvadite nov kertridž za štampanje iz

pakovanja. Istrošeni kertridž za štampanje

stavite u kesu za recikliranje.

SRWW

Uputstva za zamenu

105

background image

4.

Uhvatite obe strane kertridža za štampanje i

rasporedite toner blagim naginjanjem

kertridža za štampanje sa jedne na drugu

stranu.

OPREZ:

Ne dodirujte poklopac na površini

valjka.

5.

Skinite bravu za transport i traku za pakovanje

sa kertridža za štampanje. Bravu i traku

odložite u skladu sa lokalnim propisima.

6.

Poravnajte kertridž za štampanje sa žlebovima

u uređaju, umetnite kertridž za štampanje dok

čvrsto ne legne na mesto, zatim zatvorite

gornji poklopac.

Nakon nekoliko trenutaka, na kontrolnoj tabli

trebalo bi da se pojavi poruka Ready

(Spreman).

7.

Instalacija je završena. Potrošeni kertridž za

štampanje stavite u kutiju u kojoj se nalazio

novi kertridž za štampanje. Informacije o

recikliranju potražite u vodiču za recikliranje

koji ste dobili u kompletu.

8.

Ako koristite kertridž za štampanje drugog

proizvođača, dodatna uputstva potražite na

kontrolnoj tabli.

106

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje

SRWW