HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Instalacija softvera na Mac računarima direktno povezanim sa uređajem

background image

Instalacija softvera na Mac računarima direktno povezanim sa uređajem

Ovaj uređaj podržava USB 2.0 vezu. Koristite USB kabl tipa A do B. HP preporučuje da koristite kabl

koji nije duži od 2 m.

1.

Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom.

2.

Instalirajte softver sa CD-a. Kliknite na ikonu uređaja, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Ako niste dodali štampač u postupku instaliranja sa CD-a, pređite na sledeći korak.

3.

Otvorite meni Apple na računaru , kliknite na meni System Preferences (Sistemski
izbori)
, a zatim kliknite na ikonu Print & Fax (Štampanje i faks).

50

Poglavlje 4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom

SRWW

background image

4.

Kliknite na znak (+) u donjem levom uglu kolone Printer Names (Nazivi štampača), izaberite

uređaj u prozoru Add Printer (Dodavanje štampača), i uverite se da je upravljački program za

uređaj naveden u odeljku Print Using (Štampaj na).

5.

Kliknite na dugme Add (Dodaj) da biste kreirali redosled štampača.

NAPOMENA:

Za Mac OS X 10,5 i 10,6, postupak instalacije bi trebalo automatski da

konfiguriše instalirane opcije.

6.

Odštampajte probnu stranicu iz bilo kog programa da biste proverili da li je softver pravilno

instaliran.

NAPOMENA:

Ako instalacija nije uspela, ponovo instalirajte softver.