HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prioritet za postavke štampanja za Mac

background image

Prioritet za postavke štampanja za Mac

Koja će promena postavke za štampanje imati prioritet zavisi od toga na kojoj se lokaciji data

promena vrši:

NAPOMENA:

Nazivi komandi i dijaloga možda će se razlikovati u zavisnosti od softvera.

Dijalog Page Setup (Podešavanje stranice): Kliknite na stavku Page Setup (Podešavanje

stranice) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili

ovaj dijalog. Postavke koje ovde izmenite možda će zameniti postavke promenjene na nekoj

drugoj lokaciji.

Dijalog Print (Štampanje): Kliknite na stavku Print (Štampanje), Print Setup (Podešavanje

štampača) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili

ovaj dijalog. Postavke koje izmenite u dijalogu Print (Štampanje) nižeg su prioriteta i ne

zamenjuju promene u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice).

Default printer driver settings (Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača):

Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača određuju postavke koje se koriste za

sve zadatke za štampanje, osim postavki izmenjenih u dijalogu Page Setup (Podešavanje

stranice), Print (Štampanje) ili Printer Properties (Svojstva štampača).

Postavke sa kontrolne table štampača: Postavke koje menjate na kontrolnoj tabli

štampača imaju niži prioritet od ostalih promena.