HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Meni Troubleshooting (Rešavanje problema)

background image

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema)

Za prikaz: Na kontrolnoj tabli uređaja pritisnite dugme Početna , izaberite meni Administration
(Administriranje), a zatim meni Troubleshooting (Rešavanje problema).

U sledećoj tabeli stavke sa zvezdicom (*) predstavljaju podrazumevane fabričke postavke.

Tabela 2-14

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Vrednosti

Print Event Log (Odštampaj
evidenciju događaja)

View Event Log (Prikaži
evidenciju događaja)

Print Paper Path Page
(Odštampaj stranice sa
putanjom papira)

Print Quality Pages
(Odštampaj stranice
kvaliteta štampanja)

Print Fuser Test Page
(Odštampaj test stranicu
grejača)

Diagnostic Tests
(Dijagnostički testovi)

Paper Path Sensors
(Senzori putanje papira)

Izaberite iz liste senzora
uređaja.

Paper Path Test (Testiranje
putanje papira)

Print Test Page (Odštampaj
probnu stranicu)

Source (Izvor)

Izaberite iz liste dostupnih
ležišta.

Destination (Odredište)

Izaberite iz liste dostupnih korpi.

Duplex (Dupleks)

Off (Isključeno)*

On (Uključeno)

Kopije

1*

10

50

100

500

Stacking (Slaganje)

Off (Isključeno)

On (Uključeno)

Manual Sensor Test (Ručno
testiranje senzora)

Tray/Bin Manual Sensor
Test (Ručno testiranje
senzora ležišta/korpe)

34

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW

background image

Tabela 2-14

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema) (nastavljeno)

Prvi nivo

Drugi nivo

Treći nivo

Vrednosti

Component Test (Testiranje
komponenti)

Print/Stop Test (Testiranje
štampanja/zaustavljanja)

Opseg:

0–60.000

SRWW

Meni Administration (Administracija)

35