HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Raspored na kontrolnoj tabli

background image

Raspored na kontrolnoj tabli

Pomoću kontrolne table možete da dobijete informacije o štampaču i stanju zadatka, kao i da

konfigurišete uređaj.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Broj

Dugme ili lampica

Funkcija

1

Displej kontrolne table

Prikazuje informacije o stanju, menijima, pomoćne informacije i poruke o
grešci

2

Strelica nagore

Kreće se do prethodne stavke u listi ili uvećava vrednost numeričkih stavki

3

Dugme Pomoć

Pruža informacije o poruci na displeju kontrolne table

4

Dugme

OK

Čuva izabranu vrednost stavke

Izvršava radnju u vezi sa stavkom koja je na displeju kontrolne table
posvetljena

Uklanja stanje greške kada je to moguće

5

Dugme Stop

Otkazuje aktuelni zadatak za štampanje i uklanja stranice iz memorije uređaja

6

Strelica nadole

Kreće se do sledeće stavke u listi ili umanjuje vrednost numeričkih stavki

7

Strelica nazad

Vraća se jedan nivo naviše na stablu menija ili vraća prethodni numerički unos

8

Dugme Home (Početna)

Otvara i zatvara menije.

9

Lampica „Spreman”

Uključeno: Uređaj je na mreži i spreman da prihvati podatke za
štampanje.

Isključeno: Uređaj ne može da prihvati podatke jer nije na mreži
(zaustavljen je) ili je došlo do greške.

Treperenje: Uređaj se isključuje iz mreže. Uređaj prestaje da obrađuje
trenutni zadatak i briše sve aktivne stranice sa putanje papira.

10

Lampica „Podaci“

Uključeno: Uređaj ima podatke koje može da štampa, ali čeka da primi
sve podatke.

Isključeno: Uređaj nema podatke za štampanje.

Treperenje: Uređaj obrađuje ili štampa podatke.

12

Poglavlje 2 Meniji kontrolne table

SRWW

background image

Broj

Dugme ili lampica

Funkcija

11

Lampica „Pažnja“

Uključeno: Postoji problem u funkcionisanju uređaja. Pogledajte displej
komandne table.

Isključeno: Uređaj funkcioniše bez greške.

Treperenje: Neophodna je neka radnja. Pogledajte displej komandne
table.

12

Fascikla ili dugme STAR

(Secure Transaction Access
Retrieval)

NAPOMENA:

Modeli

M601 nemaju ovu stavku.

Pruža brzi pristup meniju Retrieve Job (Pronađi zadatak)

13

Dugme „Povratnica“

NAPOMENA:

Modeli

M601 nemaju ovu stavku.

Vraća podrazumevane vrednosti i izlazi iz ekrana pomoći

14

Numerička tastatura

NAPOMENA:

Modeli

M601 nemaju ovu stavku.

Unesite numeričke vrednosti

SRWW

Raspored na kontrolnoj tabli

13