HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje u opcioni slagač, tj. heftalicu/slagač

background image

Štampanje u opcioni slagač, tj. heftalicu/slagač

Opcioni slagač ili opciona heftalica/slagač može da prihvati najviše 500 listova papira (papir od

75 g/m2). Slagač prihvata standardne i prilagođene veličine papira. Heftalica/slagač prihvata

standardne i prilagođene veličine papira, ali se mogu heftati samo papiri veličine letter, legal i A4. Ne

pokušavajte da u nju šaljete druge vrste medija za štampanje, poput nalepnica ili koverti.

NAPOMENA:

Kada je heftalica/slagač instalirana, uređaj automatski rotira štampane slike za 180°

na papirima svih veličina, bez obzira na to da li će materijal biti zaheftan. Tipove papira kod kojih je

neophodno štampanje u određenom položaju, poput memoranduma ili perforiranog papira,

neophodno je umetnuti na odgovarajući način.

Da biste štampali u opcioni slagač ili opcionu heftalicu/slagač, izaberite opciju u softveru,

upravljačkom programu ili u kontrolnoj tabli štampača.

Pre nego što počnete da koristite opcionalni slagač ili opcionalnu heftalicu/slagač, proverite da li je

upravljački program štampača podešen tako da ih prepoznaje. Ovu opciju treba da podesite samo

jednom.

96

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW

background image

Windows

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću

podrazumevanog prikaza menija Start): Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku

Printers and Faxes (Štampači i faksovi).

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću klasičnog

prikaza menija Start): Kliknite na Start, zatim na Settings (Postavke) i na kraju kliknite na

Printers (Štampači).

Windows Vista: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla),

a zatim u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na stavku Printer

(Štampač).

Windows 7: Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku Devices and Printers (Uređaji i

štampači).

2.

Kliknite desnim tasterom miša na ikonu upravljačkog programa, a zatim izaberite stavku

Properties (Svojstva) ili Printer Properties (Svojstva štampača)

3.

Kliknite na karticu Device Settings (Postavke uređaja).

4.

U oblasti Installable Options (Opcije instaliranja), postavite stavku Automatic

Configuration (Automatska konfiguracija) na Update Now (Ažuriraj odmah).

Mac:

1.

Iz Apple menija izaberite stavku System Preferences (Sistemski izbori), a zatim kliknite
na ikonu Print & Fax (Štampanje i faks).

2.

Izaberite proizvod sa leve strane prozora.

3.

Kliknite na dugme Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).

4.

Kliknite na karticu Driver (Upravljački program).

5.

Podesite instalirane opcije.