HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Brzina veze i postavke dupleksa

background image

Brzina veze i postavke dupleksa

Brzina veze i režim komunikacije servera za štampanje moraju odgovarati mreži. Za većinu situacija

najbolje je uređaj ostaviti u režimu Auto (Automatski). Pogrešne promene brzine veze i postavki

dupleksa mogu sprečiti komunikaciju uređaja sa drugim mrežnim uređajima. Ukoliko je neophodno da

izvršite određene promene, koristite kontrolnu tablu uređaja.

NAPOMENA:

Promena ovih podešavanja izaziva isključenje, a zatim ponovno uključenje uređaja.

Promene vršite samo kada je uređaj pasivan.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli.

2.

Otvorite sve sledeće menije:

a. Administration (Administriranje)

b. Network Settings (Mrežne postavke)

c.

Jetdirect Menu (Jetdirect meni)

d. Link Speed (Brzina veze)

3.

Izaberite neku od sledećih opcija.

Postavka

Opis

Auto (Automatski)

Server za štampanje se automatski konfiguriše kako bi se prilagodio najvećoj
dozvoljenoj brzini veze i najboljem režimu komunikacije na mreži.

10T Half (Polovični 10T)

10 megabita u sekundi (Mbps), rad u poludupleksu

10T Full (Puni 10T)

10 Mbps, rad u punom dupleksu

100TX Half (Polovični 100TX)

100 Mbps, rad u poludupleksu

100TX Full (Puni 100TX)

100 Mbps, rad u punom dupleksu

100TX Auto (Automatski
100TX)

Ograničava automatsko pregovaranje na maksimalnu brzinu veze od 100
Mbps.

1000T Full (Puni 1000T)

1000 Mbps, rad u punom dupleksu

4.

Pritisnite dugme

OK

. Štampač će se isključiti, a zatim ponovo uključiti.

SRWW

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows

75

background image

76

Poglavlje 5 Povezivanje uređaja u operativnom sistemu Windows

SRWW