HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

background image

Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

Pomoću Administration (Administriranje) menija kontrolne table ručno podesite IPv4 adresu,

podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli.

2.

Otvorite sve sledeće menije:

a. Administration (Administriranje)

b. Network Settings (Mrežne postavke)

c.

Jetdirect Menu (Jetdirect meni)

d. TCP/IP

e. IPV4 Settings (IPv4 postavke)

f.

Config Method (Metod konfigurisanja)

g. Manual (Ručno)

h. Manual Settings (Ručne postavke)

i.

IP Address (IP adresa), Subnet Mask (Podmrežna maska) ili Default Gateway

(Podrazumevani mrežni prolaz)

3.

Pomoću numeričke tastature ili pritiskajući strelicu nagore ili strelicu nadole povećajte ili

smanjite broj koji predstavlja prvi bajt IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog mrežnog

prolaza.

4.

Pritisnite dugme

OK

da biste prešli na sledeći skup brojeva. Da biste se vratili na prethodni skup

brojeva, pritisnite strelicu nazad .

5.

Ponovite korake 3 i 4 sve dok ne dovršite upis IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog

mrežnog prolaza, a zatim pritisnite dugme

OK

kako biste sačuvali tu postavku.

SRWW

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows

73