HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrolna lista za rešavanje problema

background image

Kontrolna lista za rešavanje problema

Za rešavanje problema sa štampačem, pratite korake sledeće korak.

1.

Proverite da li lampica Ready na uređaju svetli. Ako nijedna lampica ne svetli, pratite sledeće

korake:

a. Proverite kabl za napajanje.

b. Proverite da li je štampač uključen.

c.

Proverite da li je voltaža struje u skladu sa specifikacijama uređaja. (Specifikaciju napona

možete naći na nalepnici na poleđini uređaja.) Ako koristite razvodnik čija voltaža ne

odgovara specifikacijama, štampač priključite direktno u utičnicu. Ako je već priključen u

utičnicu, pokušajte sa drugom utičnicom.

d. Ako nijedna od ovih mera ne reši problem sa napajanjem, obratite se HP korisničkoj službi.

2.

Proverite kablove.

a. Proverite kabl između uređaja i računara ili mrežnog porta. Proverite da li je kabl dobro

povezan.

b. Proverite da li je sam kabl ispravan tako što ćete pokušati sa drugim kablom, ako je moguće.

c.

Proverite mrežnu vezu.

3.

Kontrolna tabla trebalo bi da pokazuje status Ready (Spreman). Ako se pojavi poruka o grešci,

otklonite grešku.

4.

Vodite računa da koristite papir koji ispunjava specifikacije.

5.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom. Ako je proizvod povezan na mrežu, odštampaće se i

HP Jetdirect stranica.

a. Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

b. Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

Reports (Izveštaji)

Configuration/Status Pages (Stranice za konfiguraciju/status)

Configuration Page (Stranica za konfiguraciju)

c.

Pritisnite dugme

OK

.

Ako se stranice ne štampaju, proverite da li se papir nalazi bar u jednom ležištu.

Ako se stranica zaglavi u uređaju, pratite uputstva na kontrolnoj tabli da biste je oslobodili.

SRWW

Kontrolna lista za rešavanje problema

179

background image

6.

Ako se stranica sa konfiguracijom odštampa, proverite sledeće stavke:

a. Ako se stranica ne odštampa pravilno, problem je hardverske prirode. Kontaktirajte

HP službu za pomoć klijentima.

b. Ako se stranica odštampa pravilno, hardver uređaja je ispravan. Problem potiče od računara

koji koristite, upravljačkog programa štampača ili programa.

7.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Windows: Kliknite na meni Start, izaberite stavku Settings (Postavke), a zatim izaberite stavku

Printers (Štampači) ili Printers and Faxes (Štampači i faksovi). Dvaput kliknite na ime

uređaja

ili

Mac OS X: Otvorite ili Printer Setup Utility ili listu Print & Fax (Štampanje i faks), a

zatim dvaput kliknite na liniju željenog uređaja.

8.

Proverite da li ste instalirali upravljački program za ovaj uređaj. Proverite program da biste se

uverili da koristite upravljački program za ovaj uređaj. Upravljački program za štampač je na CD-

u koji ste dobili uz proizvod. Upravljački program za štampač takođe možete da preuzmete na

ovoj Web lokaciji:

www.hp.com/support/lj600Series

.

9.

Odštampajte kratak dokument iz nekog drugog programa koji je ranije funkcionisao. Ako ovo

rešenje radi, problem je u programu koji koristite. Ako ovo rešenje ne radi (dokument se ne

štampa), dovršite ove korake:

a. Pokušajte da odštampate zadatak sa drugog računara na kojem je instaliran softver uređaja.

b. Ako ste uređaj povezali na mrežu, povežite ga direktno na računar pomoću USB kabla.

Prebacite uređaj na odgovarajući port ili ponovo instalirajte softver i izaberite novi tip veze

koji koristite.