HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Sprečavanje zaglavljivanja papira

background image

Sprečavanje zaglavljivanja papira

Da bi što ređe dolazilo do zaglavljivanja papira, pokušajte sa sledećim rešenjima.

1.

Koristite samo papir koji ispunjava HP specifikacije za ovaj uređaj.

2.

Koristite papir koji nije zgužvan, savijen ili oštećen. Ako je potrebno, koristite papir iz drugog

pakovanja.

3.

Nemojte koristiti papir koji je već korišćen za štampanje ili kopiranje.

4.

Vodite računa da ne prepunite ležište. Ako je ležište prepunjeno, uklonite ceo ris papira iz ležišta,

poravnajte ris papira, zatim vratite deo papira u ležište.

SRWW

Papir se nepravilno uvlači ili se zaglavljuje

183

background image

5.

Vodite računa da vođice za papir u ležištu budu pravilno podešene za format papira koji se

koristi. Podesite vođice tako da dodiruju ris papira, ali da ga ne savijaju.

6.

Proverite da li je ležište umetnuto u uređaj do kraja.

7.

Ako štampate na teškom, reljefnom ili perforiranom papiru, koristite funkciju ručnog umetanja i

umećite jedan po jedan list.

184

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW