HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uređaj je u režimu Ready (Spreman), ali ne štampa

background image

Uređaj je u režimu Ready (Spreman), ali ne štampa

1.

Odštampajte stranicu za konfiguraciju i proverite funkcionalnost uređaja.

2.

Proverite da li su svi kablovi priključeni i u skladu sa specifikacijama. To uključuje USB i električne

kablove. Stavite novi kabl.

3.

Proverite da li IP adresa na stranici sa konfiguracijom odgovara IP adresi za port softvera.

Koristite neki od sledećih postupaka:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a. Kliknite na dugme Start.

b. Izaberite stavku Postavke.

c.

Kliknite na stavku Štampači i faksovi (u podrazumevanom prikazu Start menija) ili kliknite

na stavku Štampači (u klasičnom prikazu Start menija).

d. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu upravljačkog programa štampača, a zatim izaberite

stavku Svojstva.

e. Izaberite karticu Portovi, a zatim kliknite na stavku Konfiguriši port.

SRWW

Rešavanje problema sa softverom uređaja u operativnom sistemu Windows

213

background image

f.

Proverite IP adresu, a zatim kliknite na dugme U redu ili Otkaži.

g. Ako IP adrese nisu iste, izbrišite upravljački program i ponovo ga instalirajte sa tačnom IP

adresom.

Windows 7

a. Kliknite na dugme Start.

b. Izaberite stavku Uređaji i štampači.

c.

Desnim tasterom miša kliknite na ikonu upravljačkog programa štampača, a zatim izaberite

stavku Svojstva štampača.

d. Izaberite karticu Portovi, a zatim kliknite na stavku Konfiguriši port.

e. Proverite IP adresu, a zatim kliknite na dugme U redu ili Otkaži.

f.

Ako IP adrese nisu iste, izbrišite upravljački program, a zatim ga ponovo instalirajte sa

tačnom IP adresom.

214

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW

background image

Rešavanje problema sa softverom uređaja na Mac
računarima

Upravljački program štampača nije naveden na listi Print & Fax (Štampač i faks)

Ime uređaja se ne pojavljuje na listi uređaja Print & Fax (Štampač i faks)

Upravljački program štampača ne dodaje automatski izabrani štampač na listu Print & Fax

(Štampač i faks)

Zadatak za štampanje nije poslat na željeni štampač

Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog programa uređaj se neće pojaviti na

listi Print & Fax (Štampač i faks)

Koristite generički upravljački program štampača i USB vezu

Upravljački program štampača nije naveden na listi Print & Fax
(Štampač i faks)

1.

Proverite da li se .GZ datoteka štampača nalazi u sledećoj fascikli na čvrstom disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources. Ako je potrebno, ponovo instalirajte softver.

2.

Ako se GZ datoteka nalazi u fascikli, moguće je da je PPD datoteka oštećena. Izbrišite ovu

datoteku, zatim ponovo instalirajte softver.

Ime uređaja se ne pojavljuje na listi uređaja Print & Fax (Štampač i
faks)

1.

Proverite da li su kablovi pravilno povezani i da li je štampač uključen.

2.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste proverili ime proizvoda. Proverite da li se ime na

stranici sa konfiguracijom poklapa sa imenom uređaja na listi Print & Fax (Štampač i faks).

3.

Zamenite USB kabl ili mrežni kabl kvalitetnim kablom.

Upravljački program štampača ne dodaje automatski izabrani
štampač na listu Print & Fax (Štampač i faks)

1.

Proverite da li su kablovi pravilno povezani i da li je štampač uključen.

2.

Proverite da li se .GZ datoteka štampača nalazi u sledećoj fascikli na čvrstom disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources. Ako je potrebno, ponovo instalirajte softver.

3.

Ako se GZ datoteka nalazi u fascikli, moguće je da je PPD datoteka oštećena. Izbrišite ovu

datoteku, zatim ponovo instalirajte softver.

4.

Zamenite USB kabl ili mrežni kabl kvalitetnim kablom.

SRWW