HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ležišta za 1.500 listova

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ležišta za 1.500 listova

1.

Otvorite prednja vratanca ležišta.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

197

background image

2.

Ako se u području za uvlačenje papira vidi

ivica zaglavljenog papira, polako povucite

papir nadole i izvucite ga iz uređaja. (Papir

nemojte vući pravo da se ne bi pocepao.) Ako

se papir ne vidi, proverite područje gornjeg

poklopca.

3.

Vodite računa da papir ne prekorači oznake

za visinu papira na vođicama za papir, kao i

to da prednja ivica naslaganog papira bude

poravnata sa strelicama.

4.

Zatvorite prednja vratanca ležišta.

5.

Pritisnite dugme

OK

da biste obrisali poruku o

zaglavljenom papiru.

6.

Ako se i dalje prikazuje poruka o

zaglavljenom papiru, list papira je još uvek

zaglavljen u uređaju. Potražite zaglavljeni

papir na drugoj lokaciji.

198

Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW