HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

background image

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRE KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA: Ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim

korisnikom („EULA“) je ugovor između (a) vas (bilo kao pojedinca, bilo kao predstavnika entiteta) i (b)

kompanije Hewlett-Packard („HP“) koja reguliše korišćenje softverskog proizvoda („Softver“). Ovaj

EULA ugovor se ne primenjuje ukoliko postoji zaseban ugovor o licenciranju između vas i kompanije

HP ili njenih dobavljača Softvera, uključujući ugovor o licenciranju u okviru dokumentacije na mreži.

Termin „Softver“ može da obuhvata (i) povezane medije, (ii) korisnički vodič i druge štampane

materijale, i (iii) elektronsku dokumentaciju ili dokumentaciju „na mreži“ (zajednički naziv „Korisnička

dokumentacija“).

PRAVA U OKVIRU SOFTVERA SU PRIMENLJIVA SAMO POD USLOVOM DA PRIHVATATE SVE

ODREDBE I USLOVE OVOG EULA UGOVORA. AKO INSTALIRATE, KOPIRATE, PREUZMETE ILI NA

DRUGI NAČIN KORISTITE SOFTVER, ZNAČI DA PRIHVATATE OBAVEZE IZ OVOG UGOVORA.

UKOLIKO NE PRIHVATATE OVAJ EULA UGOVOR, NEMOJTE INSTALIRATI, PREUZIMATI ILI NA DRUGI

NAČIN KORISTITI OVAJ SOFTVER. AKO STE KUPILI SOFTVER, ALI NE PRIHVATATE OVAJ EULA

UGOVOR, VRATITE SOFTVER NA MESTO GDE JE KUPLJEN U ROKU OD ČETRNAEST DANA KAKO

BI VAM BIO VRAĆEN IZNOS KOJI STE PLATILI ZA PROIZVOD; AKO JE SOFTVER INSTALIRAN NA

DRUGOM HP PROIZVODU ILI JE DOSTUPAN NA NJEMU, MOŽETE VRATITI ČITAV NEUPOTREBLJEN

PROIZVOD.

1.

SOFTVER TREĆE STRANE. Softver može da obuhvata, pored pripadajućeg HP softvera

(„HP softver“), i softver sa licencama trećih strana („Softver treće strane“ i „Licenca treće strane“).

Svaki Softver trećih strana za koji imate licencu podleže uslovima i odredbama odgovarajuće

Licence treće strane. Licenca treće strane se uglavnom nalazi u datoteci tipa „license.txt“ ili

„readme“. Ukoliko ne možete da pronađete Licencu treće strane, trebalo bi da se obratite HP

podršci. Ako Licence treće strane uključuju licence koje obezbeđuju dostupnost izvornog koda

(kao što je GNU opšta javna licenca), a odgovarajući izvorni kod nije uključen u Softver, onda

potražite stranice sa podrškom za proizvod na HP Web lokaciji (hp.com) da biste saznali kako

da nabavite izvorni kod.

2.

PRAVA LICENCE. Ukoliko poštujete sve odredbe i uslove ovog EULA ugovora, imaćete sledeća

prava:

a. Korišćenje. HP vam dodeljuje licencu za Korišćenje jednog primerka HP softvera.

„Korišćenje“ podrazumeva instaliranje, kopiranje, čuvanje, učitavanje, izvršavanje,

prikazivanje ili na drugi način korišćenje HP softvera. Ne smete da menjate HP softver niti da

onemogućavate bilo koju funkciju licenciranja ili kontrole HP softvera. Ako je HP namenio

ovaj Softver za Korišćenje sa proizvodom za obradu slika ili štampanje (na primer, ako je

Softver upravljački program za štampanje, firmver ili programski dodatak), HP softver sme

da se koristi isključivo sa tim proizvodom („HP proizvod“). Dodatna ograničenja Korišćenja

mogu biti naznačena u okviru Korisničke dokumentacije. Ne smete da razdvajate sastavne

delove HP softvera u svrhu Korišćenja. Nemate pravo da distribuirate HP softver.

b. Kopiranje. Vaše pravo da kopirate podrazumeva da možete da pravite arhivske ili rezervne

kopije HP softvera, pod uslovom da svaka kopija sadrži originalna pripadajuća obaveštenja

HP softvera i pod uslovom da se koristi isključivo za pravljenje rezervne kopije.

3.

DOPUNE. Za Korišćenje HP softvera koji obezbeđuje HP kao dopunu, ažuriranje ili dodatak

(zajednički naziv „Dopuna“), prethodno morate imati licencu za prvobitni HP softver za koji je HP

utvrdio da ispunjava uslove za Dopunu. Ukoliko Dopuna zamenjuje prvobitni HP softver, ne

možete više koristiti takav HP softver. Ovaj EULA ugovor se primenjuje na sve Dopune, osim ako

226

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW

background image

HP ne obezbedi druge uslove uz Dopunu. U slučaju konflikta između ovog EULA ugovora i drugih

uslova, drugi uslovi će imati prednost.

4.

PRENOS.

a. Prenos trećim licima. Prvobitni krajnji korisnik HP softvera može da izvrši jednokratni prenos

HP softvera na drugog krajnjeg korisnika. Svaki prenos će obuhvatiti sve sastavne delove,

medije, Korisničku dokumentaciju, EULA ugovor i ako je primenljivo Certifikat autentičnosti.

Prenos ne može biti indirektni prenos, kao što je doznaka. Pre prenosa, krajnji korisnik koji

prima preneti Softver mora prihvatiti ovaj EULA ugovor. Kada se izvrši prenos HP softvera,

vaša licenca se automatski ukida.

b. Ograničenja. Nije dozvoljeno izdavanje, iznajmljivanje niti pozajmljivanje HP softvera, kao

ni Korišćenje HP softvera u svrhe komercijalnog deljenja ili korišćenje u kancelariji. Ne

možete izdavati podlicence, dodeljivati ili na drugi način prenositi HP softver osim na način

koji je izričito naveden u ovom EULA ugovoru.

5.

PRAVA SVOJINE. Sva prava intelektualne svojine u okviru Softvera i Korisničke dokumentacije su

vlasništvo kompanije HP ili njenih dobavljača i zaštićena su zakonom, uključujući primenljive

zakone o autorskim pravima, tajnosti trgovanja, patentima i zaštićenim žigovima. Ne smete

uklanjati identifikaciju proizvoda, izjavu o autorskim pravima niti ograničenja svojine iz Softvera.

6.

OGRANIČENJA REVERZIVNOG INŽENJERINGA. Ne smete vršiti reverzivni inženjering,

dekompilaciju niti rastavljanje HP softvera, osim i jedino u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim

zakonom.

7.

PRISTANAK NA KORIŠĆENJE PODATAKA. Kompanija HP i njene podružnice mogu da

prikupljaju i koriste tehničke informacije koje vi obezbedite, a koje se odnose na (i) vaše

Korišćenje Softvera ili HP proizvoda, ili (ii) pružanje usluga podrške u vezi sa Softverom ili HP

proizvodom. Sve takve informacije podležu HP politici privatnosti. HP neće koristiti takve

informacije na način koji vas lično identifikuje, osim u meri koja je neophodna za poboljšanje

Korišćenja ili obezbeđivanje usluga podrške.

8.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. U slučaju eventualne štete, obaveza kompanije HP i njenih

dobavljača prema ovom EULA ugovoru i vaš ekskluzivni pravni lek prema ovom EULA ugovoru

biće ograničeni na iznos koji ste platili za Proizvod ili 5,00 USD, šta god da je veće. U

MAKSIMALNOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA

HP NITI NJENI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA SVAKU POSEBNU, SLUČAJNU,

INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (ŠTO OBUHVATA ŠTETU KOJA SE ODNOSI NA GUBITAK

PROFITA, GUBITAK PODATAKA, PREKIDANJE POSLOVANJA, LIČNE POVREDE ILI GUBITAK

PRIVATNOSTI), A KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA SA KORIŠĆENJEM SOFTVERA ILI

SA NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA ISTOG, ČAK I AKO SU KOMPANIJA HP ILI NEKI OD

NJENIH DOBAVLJAČA BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE, TE ČAK I AKO

GORENAVEDENI PRAVNI LEK NE ISPUNJAVA SVOJU OSNOVNU SVRHU. Neke države ili

druge jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje slučajne ili posledične štete, tako da

se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.

9.

KLIJENTI VLADE SAD. Softver je napravljen u potpunosti pomoću privatnih sredstava. Softver u

celosti predstavlja komercijalni računarski softver u skladu sa važećim regulativama o sticanju

dobiti. Prema tome, u skladu sa regulativama US FAR 48 CFR 12,212 i DFAR 48 CFR 227,7202,

korišćenje, dupliranje i otkrivanje Softvera od strane ili za Vladu SAD ili podizvođača Vlade SAD

je podložno isključivo uslovima i odredbama koji su navedeni u ovom ugovoru o licenciranju sa

SRWW

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

227

background image

krajnjim korisnikom, osim u slučaju odredbi koje su u suprotnosti sa važećim i obaveznim

federalnim zakonima.

10.

USKLAĐENOST SA ZAKONIMA O IZVOZU. Morate poštovati sve zakone, pravila i regulative (i)

koje se odnose na izvoz ili uvoz Softvera, ili (ii) koje ograničavaju Korišćenje Softvera, uključujući

sva ograničenja koja se odnose na širenje nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja.

11.

ZADRŽAVANJE PRAVA. Kompanija HP i njeni dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu izričito

dodeljena vama u ovom EULA ugovoru.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

228

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW