HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Režimi instalacije UPD upravljačkog programa

background image

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa

Tradicionalni režim

Koristite ovaj režim ako upravljački program instalirate sa CD-a na jednom
računaru.

Kada se instalira sa CD-a koji se isporučuje uz uređaj, UPD funkcioniše kao
standardni upravljački program štampača. Funkcioniše sa određenim
uređajem.

Ako koristite ovaj režim, morate posebno instalirati UPD na svakom računaru i
na svakom uređaju.

Dinamički režim

Da biste koristili ovaj režim, preuzmite UPD sa Interneta. Posetite

www.hp.com/go/upd

.

U dinamičnom režimu možete instalirati upravljački program uređaja, tako da
možete štampati u HP uređajima na svim lokacijama.

Koristite ovaj režim ako instalirate UPD za radnu grupu.

42

Poglavlje 3 Softver za Windows

SRWW

background image

Promena postavki zadataka štampanja u
operativnom sistemu Windows

Prioriteti postavki za štampanje

Koja će promena postavke za štampanje imati prioritet zavisi od toga na kojoj se lokaciji data

promena vrši:

NAPOMENA:

Nazivi komandi i dijaloga možda će se razlikovati u zavisnosti od softvera.

Dijalog Page Setup (Podešavanje stranice): Kliknite na stavku Page Setup (Podešavanje

stranice) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili

ovaj dijalog. Postavke koje ovde izmenite zamenjuju postavke promenjene na nekoj drugoj

lokaciji.

Dijalog Print (Štampanje): Kliknite na stavku Print (Štampanje), Print Setup

(Podešavanje štampača) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome

radite da biste otvorili ovaj dijalog. Postavke koje izmenite u dijalogu Print (Štampanje) nižeg

su prioriteta i najčešće ne zamenjuju promene u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice).

Dijalog Printer Properties (Svojstva štampača) (upravljački program štampača):

Kliknite na stavku Properties (Svojstva) u dijalogu Print (Štampanje) da biste otvorili

upravljački program. Postavke koje izmenite u dijalogu Printer Properties (Svojstva

štampača) najčešće ne zamenjuju postavke sa bilo koje druge lokacije u softveru štampača.

Većinu postavki štampanja možete izmeniti ovde.

Default printer driver settings (Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača):

Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača određuju postavke koje se koriste za

sve zadatke za štampanje, osim postavki izmenjenih u dijalogu Page Setup (Podešavanje

stranice), Print (Štampanje) ili Printer Properties (Svojstva štampača).

Postavke sa kontrolne table štampača: Postavke koje menjate na kontrolnoj tabli

štampača imaju niži prioritet od ostalih promena.

Menjanje postavki svih zadataka za štampanje do zatvaranja
programa

1.

U meniju File (Datoteka) programa, kliknite na stavku Print (Odštampaj).

2.

Izaberite upravljački program, a zatim kliknite na stavku Properties (Svojstva) ili Preferences

(Izbori).

Neki koraci se mogu razlikovati; ova procedura je najčešća.

SRWW