HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje stranice sa informacijama

background image

Štampanje stranice sa informacijama

Stranice sa informacijama daju podatke o uređaju i njegovoj trenutnoj konfiguraciji. Na sledeći način

možete odštampati ili prikazati stranice sa informacijama:

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

Reports (Izveštaji)

3.

Izaberite ime izveštaja koji želite da pregledate, dođite do opcije Štampanje, a zatim pritisnite

dugme

OK

da biste odštampali izveštaj.

Prvi nivo

Drugi nivo

Opis

Configuration/Status Pages
(Stranice za konfiguraciju/status)

Administration Menu Map
(Mapa administrativnog
menija)

Prikazuje raspored i trenutne postavke za stavke menija
kontrolne table.

Configuration Page (Stranica za
konfiguraciju)

Prikazuje postavke proizvoda i instaliranu dodatnu opremu.

Stranica sa stanjem potrošnog
materijala

Prikazuje informacije o okvirnom stanju potrošnog
materijala; pruža statističke podatke o ukupnom broju
odštampanih stranica i obavljenih zadataka, serijskom
broju, broju stranica i informacije o održavanju.

HP daje informacije o stanju potrošnog materijala kako bi
korisnicima bio olakšan rad sa uređajem. Stvarna količina
preostalog potrošnog materijala se može razlikovati od
informacija o okvirnom stanju koje ste dobili.

Usage page (Stranica o korišćenju) Prikazuje pregled svih veličina stranica koje su prošle kroz

uređaj, navodi da li su bile jednostrano ili dvostrano
štampane i daje izveštaj o broju stranica.

Stranica sa direktorijumom
datoteke

Prikazuje ime datoteke i ime fascikle za datoteke koje su
sačuvane u memoriji proizvoda.

Current Settings Page (Stranica
sa trenutnim postavkama)

Prikazuje trenutne postavke za svaku opciju u meniju
Administration (Administriranje).

Other Pages (Druge stranice)

Lista PCL fontova

Štampa dostupne PCL fontove.

Lista PS fontova

Štampa dostupne PS fontove.

154

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW