HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Omogućavanje memorije

background image

Omogućavanje memorije

Windows XP, Windows Server
2003, Windows Server 2008 i
Windows Vista

1.

Kliknite na dugme Start.

2.

Kliknite na stavku Settings (Postavke).

3.

Kliknite na stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi) (u
podrazumevanom prikazu Start menija) ili kliknite na stavku Printers
(Štampači) (u klasičnom prikazu Start menija).

4.

Desnim tasterom miša kliknite na ikonu upravljačkog programa štampača, a
zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).

5.

Kliknite na karticu Device Settings (Postavke uređaja).

6.

Proširite polje za stavku Installable Options (Opcije za instalaciju).

7.

U okviru Automatic Configuration (Automatsko podešavanje) izaberite
stavku Update Now (Ažuriraj odmah).

8.

Kliknite na dugme OK.

NAPOMENA:

Ako se memorija ne ažurira pravilno nakon upotrebe opcije

Update Now (Ažuriraj odmah), u odeljku Installable Options (Opcije za
instalaciju) možete ručno izabrati ukupnu količinu memorije instalirane u proizvodu.

Opcija Update Now (Ažuriraj odmah) zamenjuje postojeće postavke
konfiguracije uređaja.

Windows 7

1.

Kliknite na dugme Start.

2.

Kliknite na stavku Devices and Printers (Uređaji i štampači).

3.

Desnim tasterom miša kliknite na ikonu upravljačkog programa štampača, a
zatim izaberite stavku Printer Properties (Svojstva štampača).

4.

Kliknite na karticu Device Settings (Postavke uređaja).

5.

Proširite polje za stavku Installable Options (Opcije za instalaciju).

6.

U okviru Automatic Configuration (Automatsko podešavanje) izaberite
stavku Update Now (Ažuriraj odmah).

7.

Kliknite na dugme OK.

NAPOMENA:

Ako se memorija ne ažurira pravilno nakon upotrebe opcije

Update Now (Ažuriraj odmah), u odeljku Installable Options (Opcije za
instalaciju) možete ručno izabrati ukupnu količinu memorije instalirane u proizvodu.

Opcija Update Now (Ažuriraj odmah) zamenjuje postojeće postavke
konfiguracije uređaja.

Mac OS X 10.5 i 10.6

1.

Iz Apple menija izaberite stavku System Preferences (Sistemski
izbori)
, a zatim kliknite na ikonu Print & Fax (Štampanje i faks).

2.

Izaberite proizvod sa leve strane prozora.

3.

Kliknite na dugme Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).

4.

Kliknite na karticu Driver (Upravljački program).

5.

Podesite instalirane opcije.

170

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

SRWW