HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kartica Štampanje

background image

Kartica Štampanje

Tabela 9-3

Kartica Štampanje

Meni

Opis

Preuzmi sa podešavanja USB-a

Omogućavanje ili onemogućavanje menija Retrieve Job From USB (Preuzmi
zadatak sa USB-a)
na kontrolnoj tabli.

Manage Stored Jobs (Upravljanje
sačuvanim zadacima)

Omogućavanje ili onemogućavanje čuvanja zadataka u memoriji proizvoda i
konfigurisanje opcija čuvanja zadataka.

Adjust Paper Types (Podesi vrste
papira)

Podešavanje režima štampanja za svaku vrstu papira koju uređaj podržava.

Opšte postavke štampanja

Uspostavljanje podrazumevanih postavki zadataka štampanja.

Manage Trays (Upravljanje
ležištima)

Prikaz ili promena vrste papira i postavki formata za svako ležište i podešavanje
opštih postavki za sva ležišta.

SRWW

Korišćenje HP ugrađenog Web servera

157