HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kartica Security (Bezbednost)

background image

Kartica Security (Bezbednost)

Tabela 9-5

HP ugrađeni Web server, kartica Security (Bezbednost)

Meni

Opis

Opšta bezbednost

Konfigurisanje administratorske lozinke radi ograničavanja pristupa određenim
funkcijama proizvoda.

Omogućavanje ili onemogućavanje usputnog USB štampanja na kontrolnoj tabli ili
USB porta za povezivanje na formateru za štampanje direktno sa računara.

Access Control (Kontrola pristupa)

Konfigurisanje pristupa funkcijama proizvoda za određene pojedince ili grupe.
Takođe biranje načina na koji će se pojedinci prijavljivati u proizvod.

Zaštita sačuvanih podataka

Konfigurisanje i upravljanje internim čvrstim diskom proizvoda. Ovaj proizvod
uključuje šifrovani čvrsti disk radi maksimalne bezbednosti.

Konfigurisanje postavki za zadatke koji se čuvaju na čvrstom disku proizvoda.

Certificate Management
(Upravljanje certifikatom)

Instaliranje i upravljanje certifikatima za pristup proizvodu i mreži.