HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja

background image

Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sve sledeće menije:

a. Administration (Administriranje)

b. General Settings (Opšte postavke)

c.

Energy Settings (Postavke štednje energije)

d. Sleep Timer Settings (Postavke tajmera mirovanja)

e. Sleep/Auto Off Timer (Tajmer mirovanja/automatskog isključivanja)

3.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Enabled (Omogućeno)

Disabled (Onemogućeno)

SRWW

Postavke za uštedu

163