HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podešavanje tajmera mirovanja

background image

Podešavanje tajmera mirovanja

Koristite funkciju tajmera mirovanja kako biste podesili automatsko aktiviranje režima mirovanja

uređaja posle unapred definisanog perioda neaktivnosti.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sve sledeće menije:

a. Administration (Administriranje)

b. General Settings (Opšte postavke)

c.

Energy Settings (Postavke štednje energije)

d. Sleep Timer Settings (Postavke tajmera mirovanja)

e. Sleep/Auto Off After (Mirovanje/automatsko isključivanje nakon)

3.

Izaberite odgovarajući vremenski period, a zatim pritisnite dugme

OK

.

NAPOMENA:

Podrazumevana vrednost je 30 minuta.