HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Poravnavanje kod dvostranog štampanja

background image

Poravnavanje kod dvostranog štampanja

Za dokumente koji se štampaju dvostrano, poput brošura, podesite margine za ležište pre štampanja

da biste se uverili da su poravnate obe strane lista.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

a. Administration (Administriranje)

b. General Settings (Opšte postavke)

c.

Print Quality (Kvalitet štampanja)

d. Image Registration (Registracija slike)

e. Adjust Tray <X> (Podesi ležište <X>)

3.

Izaberite stavku Print Test Page (Odštampaj probnu stranicu), a zatim pritisnite dugme

OK

.

4.

Pratite uputstva na probnoj stranici da biste završili podešavanje.

150

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW