HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pretvaranje trajno sačuvanog zadatka u privatni zadatak da bi se mogao štampati samo nakon unošenja

background image

Pretvaranje trajno sačuvanog zadatka u privatni zadatak da bi se mogao štampati samo
nakon unošenja PIN koda

NAPOMENA:

Ova opcija je dostupna ako je u uređaju instaliran opcionalni čvrsti disk.

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Job Storage (Skladište zadataka).

4.

U delu Job Storage Mode (Režim skladišta zadataka), izaberite opciju Stored Job

(Uskladišten zadatak) ili Personal Job (Lični zadatak).

5.

U delu Make Job Private (Neka zadatak bude privatan), izaberite opciju PIN to print

(PIN za štampanje), a zatim unesite četvorocifreni lični identifikacioni broj (PIN).

NAPOMENA:

Da biste odštampali ili izbrisali zadatak, morate da navedete PIN na kontrolnoj

tabli uređaja.

148

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW