HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti

background image

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti

HP-PRODUKT

DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn,
M602x, M603n, M603dn, M603xh

Ett års reparationsgaranti med returtjänst

HP garanterar dig, slutanvändaren, att maskinvara och tillbehör från HP kommer att vara felfria

avseende material och utförande under ovan angivna tidsperiod, vilken börjar på inköpsdagen. Om

HP under garantiperioden mottager meddelande om sådana defekter, kommer HP att efter eget

gottfinnande antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten. En utbytesprodukt kan antingen

vara ny eller liknande i skick som ny.

HP garanterar att programvara från HP inte kommer att misslyckas med att köra programinstruktionerna

på grund av fel i material och utförande under ovan angivna tidsperiod, under förutsättning att

programvaran har installerats och används på rätt sätt. Om HP under garantiperioden tar emot

meddelande om sådana defekter, kommer HP att ersätta programvarumedier som inte kör

programinstruktionerna på grund av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om

HP under rimlig tid inte har möjlighet att reparera eller ersätta en produkt till sådant skick som anges i

garantin, äger du rätt till återbetalning av inköpspriset vid omedelbar retur av produkten.

HP:s produkter kan innehålla omarbetade delar som prestandamässigt fungerar som nya eller delar

som endast har använts ett fåtal gånger.

Garantin gäller inte defekter som är ett resultat av (a) felaktiga eller inadekvata åtgärder för underhåll

eller kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller utrustning som inte levererats av HP, (c)

otillbörlig modifiering eller felaktig användning, (d) handhavande utanför de gränsvärden som gäller

miljöbetingelser för produkten, eller (e) felaktig förberedelse eller underhåll vid placering.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER, ÄR GARANTIERNA OVAN DE ENDA

OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKS

ELLER UNDERFÖRSTÅS. HP FRÅNSÄGER SIG DESSUTOM SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL. Vissa länder/regioner tillåter inte begränsningar med avseende på tidsperioden för en

underförstådd garanti vilket kan innebära att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig.

Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även äga andra rättigheter

vilka varierar från land/region till land/region.

HP:s begränsade garanti gäller i alla länder/regioner där HP har en supportrepresentant för denna

produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantiservicenivån du får kan variera beroende

på lokala standarder. HP kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den

användningsbar i ett land/region där den från början inte var avsedd att fungera på grund av juridiska

skäl eller reglementen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR GOTTGÖRELSERNA I DENNA

GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. FÖRUTOM NÄR

ANNAT ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER

HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA

SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR,

216

Bilaga B Service och support

SVWW

background image

VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Vissa länder/regioner tillåter

inte undantag eller begränsningar för oavsiktliga skador eller följdskador vilket kan innebära att

ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig.

GARANTIVILLKOREN I DETTA AVTAL, FÖRUTOM VAD SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, VARKEN

UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR OCH UTGÖR ETT TILLÄGG TILL DE OBLIGATORISKA

RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT TILL KUNDEN.

SVWW

Hewlett-Packards avtal för begränsad garanti

217