HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HPs Premium Protection-garanti: Begränsad garanti för LaserJet-tonerkassetter

background image

HPs Premium Protection-garanti: Begränsad garanti
för LaserJet-tonerkassetter

Den här HP-produkten är garanterat fri från defekter i material och utförande.

Garantin gäller inte produkter som (a) har fyllts på, renoverats, gjorts om eller på annat sätt

modifierats, (b) har defekter på grund av felaktig användning eller lagring eller användning utanför de

angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av

problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP kommer att efter eget gottfinnande

antingen byta ut produkter som visat sig vara felaktiga, eller återbetala inköpskostnaden.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTI

EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA,

ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS

LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA

ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE

FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA

BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ

TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE

OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV

DENNA PRODUKT.

218

Bilaga B Service och support

SVWW