HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Licensavtal för slutanvändare

background image

Licensavtal för slutanvändare

LÄS DETTA NOGA INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARUPRODUKTEN: Detta licensavtal för

slutanvändare ("licensavtalet") är ett kontrakt mellan (a) dig (som privatperson eller som representant

för en organisation) och (b) Hewlett-Packard Company ("HP") som reglerar användningen av

programvaruprodukten ("programvaran"). Detta licensavtal gäller inte om det finns ett separat

licensavtal för programvaran mellan dig och HP eller dess leverantörer, inklusive ett licensavtal i online-

dokumentation. Begreppet "programvara" kan omfatta (i) tillhörande medier, (ii) en användarhandbok

och annat tryckt material, och (iii) "online-dokumentation" eller elektronisk dokumentation (kollektivt

benämnt “användardokumentation”).

RÄTTIGHETER TILL PROGRAMVARAN GES ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU ACCEPTERAR

ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA,

LADDA NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA

LICENSAVTALET. OM DU INTE ACCEPTERAR LICENSAVTALET SKA DU INTE INSTALLERA ELLER

LADDA NED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDA DEN PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT. OM DU HAR

KÖPT PROGRAMVARAN MEN INTE ACCEPTERAR LICENSAVTALET, SKA DU RETURNERA

PROGRAMVARAN TILL INKÖPSTÄLLET INOM FJORTON DAGAR FÖR ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA.

OM PROGRAMVARAN ÄR INSTALLERAD PÅ ELLER HAR GJORTS TILLGÄNGLIG MED EN ANNAN HP-

PRODUKT, KAN DU RETURNERA HELA DEN OANVÄNDA PRODUKTEN.

1.

PROGRAM FRÅN TREDJE PART. Programvaran kan utöver HP:s egna program (”HP-

programvara”) innehålla program som licensierats av tredje part (”program från tredje part”

och ”tredje part-licens”). Alla program från tredje part licensieras till dig enligt villkoren i

motsvarande tredje part-licens. I allmänhet finns tredje part-licensen i en fil som kan

heta ”license.txt” eller ”readme”. Du bör kontakta HP:s support om du inte kan hitta en tredje part-

licens. Om tredje part-licenserna innehåller licenser som kräver att källkoden ska vara tillgänglig

(t.ex. GNU General Public License) och motsvarande källkod inte medföljer programvaran kan du

titta på produktens supportsidor på HP:s webbplats (hp.com) och läsa om hur du kan få tag på

källkoden.

2.

LICENSRÄTTIGHETER. Du har följande rättigheter förutsatt att du följer alla villkor i det här

licensavtalet:

a. Bruk. HP ger dig licens att använda ett exemplar av HP-programvaran. ”Bruk” innebär

installation, kopiering, lagring, inläsning, exekvering, visning eller något annat sätt att

använda HP-programvaran. Du får inte ändra HP-programvaran eller inaktivera någon licens-

eller kontrollfunktion i HP-programvaran. Om den här programvaran görs tillgänglig av HP

för bruk med en bild- eller utskriftsprodukt (t.ex. om programvaran är en skrivardrivrutin,

inbyggd programvara eller ett tillägg) får HP-programvaran enbart används med den

produkten (”HP-produkt”). Ytterligare begränsningar av bruket kan meddelas i

användardokumentationen. Du får inte skilja komponentdelar av HP-programvaran åt och

göra bruk av dem. Du har inte rätt att distribuera HP-programvaran.

b. Kopiering. Din rätt att kopiera innebär att du får göra kopior för arkivering eller

säkerhetskopiering av HP-programvaran, förutsatt att varje kopia innehåller alla de

ursprungliga meddelandena i HP-programvaran och enbart används för

säkerhetskopieringsändamål.

3.

UPPGRADERINGAR. För att göra bruk av HP-programvara som HP tillhandahåller som en

uppgradering, uppdatering eller ett tillägg (”uppgradering” med ett gemensamt namn) måste du

först ha en licens för den ursprungliga HP-programvaran som HP har meddelat att uppgraderingen

220

Bilaga B Service och support

SVWW

background image

gäller. I den utsträckning som uppgraderingen ersätter den ursprungliga HP-programvaran får du

inte längre använda den HP-programvaran. Det här licensavtalet gäller varje uppgradering såvida

inte HP meddelar andra villkor i uppgraderingen. Om det föreligger en konflikt mellan det här

licensavtalet och dessa andra villkor skall de senare gälla.

4.

ÖVERFÖRING.

a. Överföring till tredje part. Den ursprungliga slutanvändaren av HP-programvaran får överföra

HP-programvaran till en annan slutanvändare en och endast en gång. En överföring

inbegriper alla komponentdelar, medier, användardokumentation, det här licensavtalet och, i

tillämpliga fall, äkthetsbeviset. Överföringen får inte vara indirekt, t.ex. en avsändning. Före

överföringen måste slutanvändaren som mottar den överförda programvaran godkänna det

här licensavtalet. När HP-programvaran överförs gäller automatiskt inte den här licensen dig

längre.

b. Begränsningar. Du får inte hyra ut, leasa eller låna ut HP-programvaran eller göra bruk av

HP-programvaran för kommersiell tidsdelning eller byråbruk. Du får inte vidarelicensiera,

tilldela eller på annat sätt överföra HP-programvaran förutom såsom uttryckligen anges i det

här licensavtalet.

5.

UPPHOVSRÄTT. All upphovsrätt till programvaran och användardokumentationen tillhör HP eller

HP:s leverantörer och skyddas i lag, däribland tillämpliga lagar som rör upphovsrätt,

affärshemligheter, patent och varumärken. Du får inte ta bort något som identifierar produkten,

något upphovsrättsmeddelande eller någon äganderättsbegränsning från programvaran.

6.

BEGRÄNSNING AV BAKÅTUTVECKLING. Du får inte bakåtutveckla, dekompilera eller

disassemblera HP-programvaran, förutom och enbart i den utsträckning att rätten att göra det

tillerkänns i tillämplig lag.

7.

SAMTYCKE TILL BRUK AV DATA. HP med partner kan samla in och använda teknisk information

du meddelar beträffande (i) ditt bruk av programvaran eller HP-produkten, eller (ii)

tillhandahållandet av supporttjänster som rör programvaran eller HP-produkten. All sådan

information faller under HP:s sekretesspolicy. HP kommer inte att använda sådan information i ett

format som gör att du går att identifiera, förutom i den utsträckning det är nödvändigt för att

förbättra ditt bruk eller för att tillhandahålla supporttjänster.

8.

ANSVARSBEGRÄNSNING. Utan hinder av eventuella skador som du kan råka ut för begränsas

HP:s och dess leverantörers skadeståndsansvar enligt det här licensavtalet och är din enda

kompensation enligt det här licensavtalet till det största av beloppen som du faktiskt betalade för

produkten eller 5,00 USD. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET SKALL

HP OCH DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER VARA

SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA SKADOR

ELLER FÖLJDSKADOR (DÄRIBLAND SKADESTÅND FÖR UTEBLIVNA VINSTER, FÖRLORADE

DATA, AVBROTT I VERKSAMHETEN, PERSONSKADOR ELLER EXPONERING AV

PERSONUPPGIFTER) SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN RELATERAS TILL BRUKET AV ELLER

OFÖRMÅGAN ATT GÖRA BRUK AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM HP ELLER NÅGON

LEVERANTÖR HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN OM

OVANSTÅENDE GOTTGÖRELSE INTE UPPFYLLER SITT VÄSENTLIGA SYFTE. Vissa stater eller

andra jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsning av oförutsedda skador eller

följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

9.

AMERIKANSKA STATSKUNDER. Programvaran har utvecklats helt på privat bekostnad. All

programvara är kommersiell datorprogramvara med innebörden i de tillämpliga

SVWW

Licensavtal för slutanvändare

221

background image

förvärvsföreskrifterna. Därför är bruk, kopiering och yppande av programvaran av eller för

amerikanska myndigheter eller för en entreprenör som arbetar för amerikanska myndigheter enligt

lagen US FAR 48 CFR 12.212 och DFAR 48 CFR 227.7202 enbart underställd de villkor som har

fastställts i det här licensavtalet, förutom de stadganden som motsäger tillämpliga obligatoriska

federala lagar.

10.

EFTERLEVNAD AV EXPORTLAGAR. Du måste följa alla regler, regler och föreskrifter som är (i)

tillämpliga för export eller import av programvaran, eller (ii) begränsar bruket av programvaran,

däribland eventuella begränsningar vad avser spridning av kärnvapen, kemiska vapen eller

biologiska vapen.

11.

FÖRBEHÅLL AV RÄTTIGHETER. HP och HP:s leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte

uttryckligen ges dig i det här licensavtalet.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

222

Bilaga B Service och support

SVWW