วิธีใช้ HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾ࡕ࡫ࡘࡕࡿ

HPLaserJet Enterprise 600 M601,

M602ࡴ࡜ࡧM603 Series

࠻ࡰࡻࡘ࡮ࡤࡓࡰࡼࡶࡁࡼ

background image
background image

เครื่องพิมพ

HP LaserJet Enterprise 600

M601, M602 และ M603 Series

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน

: CE988-90929

Edition 4, 11/2011

ผูมีสวนเกี่ยวของในเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เปน

เครื่องหมายการคาของ

Adobe Systems

Incorporated

Intel® Core™ เปนเครื่องหมายการคาของ Intel

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่
อื่นๆ

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR
เปนเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

background image

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

คําแนะนํา:

เคล็ดลับจะใหขอมูลหรือทางลัดที่เปนประโยชน

หมายเหตุ:

หมายเหตุจะใหขอมูลที่สําคัญเพื่ออธิบายถึงหลักการหรือเพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ขอควรระวัง:

ขอควรระวังจะแจงใหคุณทราบถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขอมูลหรือทําใหเครื่องเสีย

หาย

คําเตือน!

คําเตือนจะชวยแจงเตือนการดําเนินการบางอยางที่คุณควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ การสูญเสียขอมูลที่

สําคัญจํานวนมาก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องอยางรายแรง

THWW

iii

background image

iv

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

THWW

background image

สารบัญ

1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ....................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

............................................................................................................... 2

รุน

HP LaserJet Enterprise 600 M601 ........................................................................... 2

รุน

HP LaserJet Enterprise 600 M602 ........................................................................... 3

รุน

HP LaserJet Enterprise 600 M603 ........................................................................... 4

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

.............................................................................................................. 5

คุณสมบัติการเขาใชงาน

................................................................................................................. 6

มุมมองเครื่องพิมพ

....................................................................................................................... 7

ภาพดานหนา

............................................................................................................... 7

มุมมองดานหลัง

............................................................................................................ 8

พอรตอินเตอรเฟซ

......................................................................................................... 9

ตําแหนงของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

..................................................................... 9

2 เมนูของแผงควบคุม ................................................................................................................. 11

ลักษณะแผงควบคุม

.................................................................................................................... 12

เมนู กูงานคืนงานจาก

USB ........................................................................................................... 14

เมนู กูงานคืนจากหนวยความจําอุปกรณ

............................................................................................ 15

เมนู อุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................................................. 16

เมนู ถาด

................................................................................................................................. 18

แผนผังเมนูการจัดการ

................................................................................................................. 19

เมนู รายงาน

.............................................................................................................. 19

เมนู การตั้งคาทั่วไป

..................................................................................................... 19

เมนู กูคืนจากการตั้งคา

USB ........................................................................................... 22

เมนู การตั้งคาการพิมพทั่วไป

.......................................................................................... 22

เมนู ตัวเลือกการพิมพเริ่มตน

.......................................................................................... 24

เมนู

Display Settings (การตั้งคาหนาจอ) .......................................................................... 24

เมนู

Manage Supplies (จัดการอุปกรณฯ) ........................................................................ 25

เมนู จัดการถาด

.......................................................................................................... 26

เมนู การตั้งคาอุปกรณเย็บเลม

/เรียงกระดาษ ........................................................................ 28

เมนู การตั้งคาเมลบ็อกซ

Multi-Bin ................................................................................... 28

เมนู การตั้งคาเครือขาย

................................................................................................. 29

THWW

v

background image

เมนู

Troubleshooting (การแกปญหา) .............................................................................. 33

เมนูบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

............................................................................................................ 34

เมนู สํารอง

/เรียกคืนขอมูล ............................................................................................. 34

เมนู การปรับเทียบ

/การทําความสะอาด .............................................................................. 34

เมนู การอัปเกรดเฟรมแวร

USB ...................................................................................... 35

เมนูบริการ

................................................................................................................ 35

3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows .................................................................................................... 37

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Windows ....................................................... 38

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ

Windows ....................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) .................................................................................. 39

โหมดการติดตั้ง

UPD .................................................................................... 40

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพสําหรับ

Windows ........................................................................... 41

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ

..................................................................................... 41

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 41

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 41

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 42

ลบไดรเวอรเครื่องพิมพออกจาก

Windows ....................................................................................... 43

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Windows ................................................................................................ 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP Embedded Web Server ....................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น

................................................................................................ 45

4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Mac .................................................................................................... 47

ซอฟตแวรสําหรับ

Mac ............................................................................................................... 48

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Mac ............................................... 48

การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ

Mac .................................................................. 48

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac ที่เชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องพิมพ ............. 48

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac ในระบบเครือขายแบบใชสาย ................. 49

กําหนดคา

IP แอดเดรส ................................................................... 49

ติดตั้งซอฟตแวร

........................................................................... 50

ถอดไดรเวอรเครื่องพิมพออกจากระบบปฏิบัติการ

Mac ........................................................... 51

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาการพิมพสําหรับ

Mac ............................................................. 52

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Mac ...................................................... 52

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

......... 52

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................. 52

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

.................................................................... 52

ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac .......................................................................... 53

HP Utility สําหรับ Mac ................................................................................ 53

vi

THWW

background image

การเปด

HP Printer Utility .............................................................. 53

คุณสมบัติของ

HP Utility ................................................................ 53

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Mac ......................................................................................... 54

HP Embedded Web Server ........................................................................ 54
HP ePrint ................................................................................................. 54
AirPrint ................................................................................................... 55

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Mac ........................................................................................................ 56

ยกเลิกงานพิมพดวย

Mac .............................................................................................. 56

เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษโดยใช

Mac ...................................................................... 56

การปรับขนาดเอกสารหรือพิมพในขนาดกระดาษแบบกําหนดเองดวย

Mac .................................... 56

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพดวย

Mac ............................................................. 56

การพิมพหนาปกดวย

Mac ............................................................................................ 57

การใชลายน้ําดวย

Mac ................................................................................................. 57

การการพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวดวย

Mac ................................................................. 58

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

(การพิมพงานสองดาน) ดวย Mac ........................................ 58

การจัดเก็บงานดวย

Mac ............................................................................................... 58

แกไขปญหากับ

Mac .................................................................................................................. 60

5 เชื่อมตอเครื่องพิมพกับ Windows ............................................................................................... 61

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

......................................................................... 62

เชื่อมตอกับ

USB ....................................................................................................................... 62

การติดตั้งจากแผนซีดี

................................................................................................... 62

เชื่อมตอกับเครือขายผาน

Windows ............................................................................................... 63

โปรโตคอลเครือขายที่สนับสนุน

....................................................................................... 63

ติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขายแบบใชสายผาน

Windows ......................................................... 65

กําหนดคา

IP แอดเดรส .................................................................................. 65

ติดตั้งซอฟตแวร

.......................................................................................... 66

กําหนดคาการตั้งคาเครือขายกับ

Windows ........................................................................ 67

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

......................................................................... 67

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย

........................................................................ 67

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม ................................. 68

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv6 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม ................................. 69

การตั้งคาความเร็วในการเชื่อมตอและการพิมพสองดาน

............................................ 70

6 กระดาษและวัสดุพิมพ ............................................................................................................... 71

การทําความเขาใจการใชกระดาษ

.................................................................................................... 72

คําแนะนํากระดาษพิเศษ

................................................................................................ 72

เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษใน

Windows .............................................. 74

ขนาดกระดาษที่ใชได

.................................................................................................................. 75

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

........................................................................................................... 77

THWW

vii

background image

ชนิดกระดาษที่สนับสนุนสําหรับตัวเลือกตางๆ ในการปอนกระดาษ

............................................... 77

ชนิดกระดาษที่สนับสนุนสําหรับตัวเลือกตางๆ ในการพิมพ

........................................................ 78

ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก

................................................................................... 79

การใสกระดาษในถาด

................................................................................................................. 81

การใสกระดาษในถาด

1 ............................................................................................... 81

ใสกระดาษในถาด

2 หรือถาดปอนกระดาษเสริม 500 แผน ...................................................... 82

การใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษเสริม

1,500 แผน ......................................................... 84

การวางแนวกระดาษสําหรับถาดกระดาษตางๆ

...................................................................... 86

การใสกระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอรม หรือกระดาษสําหรับแฟมเจาะ

.................. 86

การใสซองจดหมาย

....................................................................................... 87

กําหนดคาถาดกระดาษ

................................................................................................................ 88

กําหนดคาถาดเมื่อปอนกระดาษ

....................................................................................... 88

กําหนดคาถาดกระดาษเพื่อใหตรงกับการตั้งคางานพิมพ

........................................................... 88

กําหนดคาถาดจากแผงควบคุม

......................................................................................... 88

เลือกถาดกระดาษออก

................................................................................................................. 90

การพิมพงานไปยังถาดรับกระดาษออกดานบน

(มาตรฐาน) ....................................................... 90

พิมพไปยังถาดรับกระดาษออกดานหลัง

.............................................................................. 90

การพิมพงานไปยังอุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม

/เรียงกระดาษแบบเลือกติดตั้งได .............. 91

การพิมพไปยังเมลบ็อกซแบบ

5 ถาด ................................................................................. 92

7 ตลับหมึกพิมพ ....................................................................................................................... 95

ขอมูลตลับหมึกพิมพ

................................................................................................................... 96

ภาพอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................................................. 97

ภาพตลับหมึกพิมพ

...................................................................................................... 97

การจัดการตลับหมึกพิมพ

.............................................................................................................. 98

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับตลับหมึกพิมพ

......................................................................... 98

พิมพเมื่อตลับหมึกหมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

................................................. 98

เปดหรือปดตัวเลือก

Very Low Settings (การตั้งคาต่ํามาก) จากแผงควบคุม .................... 98

พิมพดวย

EconoMode ................................................................................. 99

จัดเก็บและนําอุปกรณสิ้นเปลืองกลับมาใชใหม

....................................................................... 99

รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง

.................................................................................... 99

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ

................................................................................ 99

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ............................................ 99

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP .................................................................................. 99

คําแนะนําในการเปลี่ยน

............................................................................................................. 101

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

............................................................................................. 101

เปลี่ยนลวดเย็บกระดาษ

............................................................................................... 103

การบํารุงรักษาเพื่อปองกัน

........................................................................................... 104

รีเซ็ตตัวนับชุดบํารุงรักษา

............................................................................. 104

แกปญหาตลับหมึกพิมพ

............................................................................................................. 105

viii

THWW

background image

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

......................................................................................... 105

ตรวจสอบความเสียหายของตลับหมึกพิมพ

.......................................................... 106

รอยดางซ้ําๆ

............................................................................................. 107

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................ 107

ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุมสําหรับอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................ 108

8 งานพิมพ ........................................................................................................................... 111

ยกเลิกงานพิมพดวย

Windows ................................................................................................... 112

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Windows ............................................................................................... 113

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพโดยใช

Windows ....................................................................... 113

ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพโดยใช

Windows ................................................. 114

เปลี่ยนจํานวนสําเนางานพิมพโดยใช

Windows ................................................................. 114

บันทึกการตั้งคาการพิมพที่กําหนดเองเพื่อใชอีกครั้งกับ

Windows ............................................ 115

ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพกับ

Windows .......................................................... 115

สรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ

......................................................................... 116

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพโดยใช

Windows ..................................................................... 119

เลือกขนาดกระดาษโดยใช

Windows .............................................................. 119

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเองโดยใช

Windows ............................................... 119

เลือกประเภทกระดาษโดยใช

Windows ............................................................ 119

เลือกถาดกระดาษโดยใช

Windows ................................................................ 119

พิมพทั้งสองดาน

(การพิมพสองดาน) โดยใช Windows ........................................................ 120

พิมพทั้งสองดาน

(การพิมพสองดาน) ดวยตนเองโดยใช Windows ............................. 120

พิมพทั้งสองดานอัตโนมัติโดยใช

Windows ....................................................... 121

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช

Windows ................................................................... 123

เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช

Windows ...................................................................... 125

ใช

HP ePrint ......................................................................................................................... 127

งานพิมพอื่นๆ โดยใช

Windows .................................................................................................. 128

พิมพลงบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอรมโดยใช

Windows ................................... 128

การพิมพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย

Windows ................................................. 130

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่นโดยใช

Windows ......................................... 133

ปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดหนากระดาษดวย

Windows ............................................... 135

การเพิ่มลายน้ําในเอกสารดวย

Windows ......................................................................... 137

จัดทําหนังสือเลมเล็กโดยใช

Windows ............................................................................ 137

เลือกตัวเลือกเอาตพุตดวย

Windows .............................................................................. 139

เลือกถาดกระดาษออกดวย

Windows .............................................................. 139

เลือกตัวเลือกลวดเย็บกระดาษดวย

Windows ..................................................... 140

การใชคุณลักษณะการจัดเก็บงานดวย

Windows ................................................................ 142

การสรางงานที่จัดเก็บดวย

Windows ............................................................... 142

การพิมพงานที่จัดเก็บไว

............................................................................... 143

การลบงานที่จัดเก็บไว

.................................................................................. 143

THWW

ix

background image

การตั้งคาตัวเลือกการจัดเก็บงานดวย

Windows .................................................. 144

การพิมพหนึ่งสําเนาเพื่อตรวจกอนทําการพิมพสําเนาทั้งหมด

...................... 144

การจัดเก็บงานสวนตัวในเครื่องพิมพและพิมพงานนั้นในภายหลัง

................. 144

การจัดเก็บงานในเครื่องพิมพชั่วคราว

................................................. 144

การจัดเก็บงานในเครื่องพิมพอยางถาวร

.............................................. 145

การกําหนดใหงานที่จัดเก็บเปนงานสวนตัวอยางถาวรเพื่อที่ผูใดก็ตามที่ตองการ
พิมพงานนี้จะตองปอนรหัส

PIN กอน ................................................. 145

การรับการแจงเตือนเมื่อมีผูพิมพงานที่จัดเก็บ

........................................ 145

การตั้งชื่อผูใชสําหรับงานที่จัดเก็บ

..................................................... 145

การระบุชื่อใหงานที่จัดเก็บ

.............................................................. 146

การพิมพงานพิเศษดวย

Windows ................................................................................. 146

การตั้งคาการจัดระยะการพิมพสองดาน

............................................................. 146

การพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................................... 147

9 จัดการและบํารุงรักษา ............................................................................................................. 149

พิมพหนาขอมูล

....................................................................................................................... 150

ใช

HP Embedded Web Server ............................................................................................... 151

เปด

HP Embedded Web Server โดยใชการเชื่อมตอเครือขาย ............................................. 151

คุณสมบัติ

HP Embedded Web Server ........................................................................ 152

แถบ

Information (ขอมูล) ............................................................................ 152

แถบ

General (ทั่วไป) ................................................................................ 152

แถบ

Print (พิมพ) ...................................................................................... 153

แถบ

Troubleshooting (การแกปญหา) ............................................................ 153

แถบ

Security (การรักษาความปลอดภัย) ........................................................... 154

แถบ

HP Web Services ............................................................................. 154

แถบ

Networking (เครือขาย) ....................................................................... 154

รายการ

Other Links (ลิงคอื่นๆ) ..................................................................... 154

ใชซอฟตแวร

HP Web Jetadmin ................................................................................................ 155

คุณลักษณะดานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

....................................................................... 156

คําประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัย

........................................................................... 156

IP Security ............................................................................................. 156

การรักษาความปลอดภัยใหกับ

HP Embedded Web Server ................................................ 156

การสนับสนุนการเขารหัส

: ฮารดดิสกประสิทธิภาพสูงแบบเขารหัสของ HP (รุน xh เทานั้น) ................ 156

การรักษาความปลอดภัยใหกับงานที่จัดเก็บไว

..................................................................... 157

ล็อคเมนูแผงควบคุม

................................................................................................... 157

ล็อคแผงเสียบหนวยความจํา

......................................................................................... 157

การตั้งคาการประหยัด

............................................................................................................... 158

พิมพดวย

EconoMode .............................................................................................. 158

โหมด

Powersave (ประหยัดพลังงาน) ............................................................................. 158

การปดหรือเปดโหมดพักเครื่อง

....................................................................... 158

x

THWW

background image

ตั้งเวลาพักเครื่อง

........................................................................................ 159

ตั้งคากําหนดเวลาพักเครื่อง

............................................................................ 159

ติดตั้งหนวยความจําและอุปกรณ

USB ภายใน .................................................................................... 160

ภาพรวม

................................................................................................................ 160

การติดตั้งหนวยความจํา

.............................................................................................. 160

การติดตั้งหนวยความจําเครื่องพิมพ

.................................................................. 160

การเปดใชหนวยความจํา

............................................................................................. 165

ตรวจสอบการติดตั้ง

DIMM ......................................................................................... 166

การจัดสรรหนวยความจํา

............................................................................................. 166

ติดตั้งอุปกรณ

USB ภายใน .......................................................................................... 167

ทําความละอาดเครื่องพิมพ

.......................................................................................................... 170

ทําความสะอาดชองกระดาษผาน

.................................................................................... 170

ขอมูลอัปเดตผลิตภัณฑ

.............................................................................................................. 170

10 การแกไขปญหา ................................................................................................................. 171

การชวยเหลือตนเอง

.................................................................................................................. 172

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหา

............................................................................................ 173

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ

.................................................. 174

เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน

....................................................................................................... 175

ทําความเขาใจขอความที่แผงควบคุม

.............................................................................................. 176

ประเภทขอความบนแผงควบคุม

..................................................................................... 176

ขอความที่แผงควบคุม

................................................................................................ 176

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

.......................................................................................... 177

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

............................................................................................ 177

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

.................................................................................... 177

การปองกันกระดาษติด

............................................................................................... 177

การแกปญหากระดาษติด

............................................................................................................ 179

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................. 179

การแกปญหากระดาษติดที่บริเวณถาดกระดาษออก

.............................................................. 179

การแกปญหากระดาษติดที่ถาดกระดาษออกดานหลัง

.............................................. 180

การแกปญหากระดาษติดที่อุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม

/เรียงกระดาษแบบ

เลือกติดตั้งได

........................................................................................... 180

การแกปญหากระดาษติดที่อุปกรณเรียงกระดาษ หรืออุปกรณเย็บเลม

/เรียง

กระดาษแบบเลือกติดตั้งได

............................................................. 181

การแกปญหาลวดเย็บกระดาษติดที่อุปกรณเย็บเลม

/เรียงกระดาษแบบเลือกติด

ตั้งได

...................................................................................... 181

การแกปญหากระดาษติดที่เมลบ็อกซแบบ

5 ถาด ซึ่งเปนอุปกรณเลือกใช ....................... 183

การแกปญหากระดาษติดที่บริเวณฟวเซอร

......................................................................... 185

การแกปญหากระดาษติดที่อุปกรณสําหรับพิมพงานสองดานแบบเลือกติดตั้งได

.............................. 188

การแกปญหากระดาษติดที่ถาดกระดาษตางๆ

...................................................................... 190

THWW

xi

background image

การแกปญหากระดาษติดที่ถาด

1 .................................................................... 190

การแกปญหากระดาษติดที่ถาด

2 หรือถาดกระดาษเสริม 500 แผน ............................ 190

การแกปญหากระดาษติดที่ถาดบรรจุกระดาษ

1,500 แผนแบบเลือกติดตั้งได ................ 191

การแกปญหากระดาษติดที่ตัวปอนซองจดหมายแบบเลือกติดตั้งได

............................................. 193

การแกปญหากระดาษติดที่บริเวณฝาครอบดานบนและตลับหมึกพิมพ

......................................... 194

การเปลี่ยนการแกไขกระดาษติด

.................................................................................... 196

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 197

เลือกประเภทกระดาษ

................................................................................................. 197

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP .............................................................. 197

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 198

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

......................................................................................... 198

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคุณมากที่สุด

...................................................... 199

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 200

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 200

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 200

การแกปญหาการพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................... 201

เมนู เปดจาก

USB ไมเปดเมื่อคุณเสียบอุปกรณ USB ............................................................. 201

ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ

USB ................................................................. 201

ไฟลที่คุณตองการพิมพแสดงในเมนู เปดจาก

USB ............................................................... 201

การแกปญหาการเชื่อมตอ

........................................................................................................... 202

การแกปญหาการเชื่อมตอโดยตรง

.................................................................................. 202

การแกปญหาเครือขาย

................................................................................................ 202

การเชื่อมตอไมดี

........................................................................................ 202

เครื่องคอมพิวเตอรกําลังใช

IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ ........................ 202

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

............................................... 203

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ

Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง ........................... 203

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

................................. 203

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

.................................................. 203

เครื่องพิมพถูกปดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

........................................ 203

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Windows .................................................................................. 204

ไมมีไดรเวอรของเครื่องพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร

Printer (เครื่องพิมพ) .................................... 204

เกิดขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้นระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

.................................................. 204

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา

........................................................... 204

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Mac ......................................................................................... 206

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดอยูในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) .................................... 206

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) ................ 206

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

โดยอัตโนมัติ

........................................................................................................... 206

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 206

xii

THWW

background image

เมื่อเชื่อมตอกับสายเคเบิล

USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

หลังจากเลือกไดรเวอร

................................................................................................ 207

คุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไปเมื่อใชการเชื่อมตอ

USB ....................................................... 207

ภาคผนวก

A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม .................................................................................... 209

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................... 210

หมายเลขชิ้นสวน

..................................................................................................................... 211

อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ

............................................................................ 211

ชิ้นสวนสําหรับการซอมแซมดวยตัวเองของลูกคา

................................................................. 211

สายเคเบิลและอินเตอรเฟส

........................................................................................... 212

ภาคผนวก

B บริการและการสนับสนุน ............................................................................................... 213

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ

Hewlett-Packard ............................................................ 214

การรับประกันการคุมครองของ

HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet ........................... 215

ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

....................................................................................................... 216

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

............................................................................ 217

บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

.............................................................................. 219

การสนับสนุนลูกคา

................................................................................................................... 220

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ

......................................................................................................... 221

ภาคผนวก

C รายละเอียดผลิตภัณฑ .................................................................................................. 223

ขอกําหนดทางกายภาพ

.............................................................................................................. 224

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

................................................................. 224

สภาพแวดลอมในการทํางาน

........................................................................................................ 224

ภาคผนวก

D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ ................................................................................................ 225

ขอกําหนดของ

FCC ................................................................................................................. 226

แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม

................................................................................ 227

การคุมครองสิ่งแวดลอม

.............................................................................................. 227

การกอกาซโอโซน

..................................................................................................... 227

การสิ้นเปลืองพลังงาน

................................................................................................. 227

การใชผงหมึก

.......................................................................................................... 227

การใชกระดาษ

......................................................................................................... 227

พลาสติก

................................................................................................................ 227

อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ

HP LaserJet ............................................................. 228

คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล

............................................................................. 228

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก

......................................................................... 228

การสงคืนจํานวนมาก

(ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับ) ........................... 228

สงคืนครั้งเดียว

........................................................................... 228

การจัดสง

................................................................................. 228

THWW

xiii

background image

การสงคืนนอกสหรัฐฯ

.................................................................................. 229

กระดาษ

................................................................................................................ 229

ขอจํากัดของวัสดุ

...................................................................................................... 229

การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป

........................................ 230

สารเคมี

................................................................................................................. 230

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

(MSDS) .......................................................... 230

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

................................................................................................. 230

ประกาศเกี่ยวกับการทําตามขอบังคับ

.............................................................................................. 231

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

..................................................................................................... 233

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร

................................................................................. 233

ขอบังคับ

DOC ของประเทศแคนาดา .............................................................................. 233

ประกาศ

VCCI (ญี่ปุน) ............................................................................................... 233

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ

............................................................................................. 233

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ

(ญี่ปุน) ...................................................................................... 233

ประกาศ

EMC (จีน) ................................................................................................... 234

ประกาศ

EMC (เกาหลี) .............................................................................................. 234

คําประกาศ

EMI (ไตหวัน) ............................................................................................ 234

ความมั่นคงของผลิตภัณฑ

............................................................................................ 234

ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด

......................................................................... 234

ประกาศ

GS (เยอรมนี) ............................................................................................... 235

ตารางสสาร

(จีน) ...................................................................................................... 236

ประกาศขอจํากัดเกี่ยวกับสารอันตราย

(ตุรกี) ...................................................................... 236

ดัชนี

................................................................................................................................... 237

xiv

THWW