HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - ไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์แสดงในเมนู เปิดจาก USB

background image

ไฟลที่คุณตองการพิมพแสดงในเมนู เปดจาก

USB

1.

คุณอาจกําลังพยายามพิมพประเภทไฟลที่คุณสมบัติการพิมพจากแฟลชไดรฟ

USB ไมรองรับ เครื่องพิมพสนับสนุน

ไฟลประเภท

.pdf, .prn, .pcl, .ps และ .cht

2.

คุณอาจมีไฟลมากเกินไปในโฟลเดอรเดียวกันในอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ

USB ลดจํานวนไฟลในโฟลเดอรโดยการ

ยายไปยังโฟลเดอรยอย

3.

คุณอาจใชชุดตัวอักษรหรือชื่อไฟลที่เครื่องพิมพไมรองรับ ในกรณีนี้ เครื่องพิมพจะแทนที่ชื่อไฟลดวยตัวอักษรจากชุด
ตัวอักษรอื่น เปลี่ยนชื่อไฟลใหมโดยใชตัวอักษร

ASCII

THWW

การแกปญหาการพิมพที่เครื่องดวย

USB

201