HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์

background image

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพและเปลี่ยนหากจําเปน หากคุณประสบปญหาตางๆ ดังนี้

:

งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

หนาที่พิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

หนาที่พิมพเปนริ้วลายหรือแถบ

หมายเหตุ:

หากคุณตั้งคาเปนการพิมพฉบับรางหรือพิมพ

EconoMode งานพิมพจะจางกวาปกติ

หากคุณตั้งใจวาจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ใหพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อหาหมายเลขชิ้นสวนที่ถูกตองสําหรับ
ตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

ประเภทตลับหมึกพิมพ

ขั้นตอนในการแกปญหา

ตลับหมึกพิมพแบบเติมหรือผลิตใหม

Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปน
อุปกรณใหมหรือนํามาผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ

HP ทาง HP จึงไม

สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได หากคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่เติมใหมหรือนํามาผลิต
ใหม และไมพอใจคุณภาพการพิมพ ใหเปลี่ยนเปนตลับหมึก

HP ของแท

ตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

1.

แผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือสถานะวัสดุสิ้นเปลือง แสดงสถานะ เหลือนอยมาก เมื่อตลับ
หมึกพิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากคุณภาพการพิมพไม
เปนที่พอใจอีกตอไป

2.

ตรวจสอบดวยสายตาหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากจําเปน

3.

หากหนาที่พิมพมีรอยซ้ําๆ กันหลายครั้ง เปนระยะเทาๆ กัน ใหพิมพหนาทําความสะอาด หาก
การดําเนินการนี้ไมสามารถแกปญหาได ใหใชเครื่องมือวัดขอบกพรองในเอกสารนี้เพื่อระบุ
สาเหตุของปญหา

198

บท

10 การแกไขปญหา

THWW