HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ปัญหา

background image

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหา

173

background image

7.

เลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้

:

Windows: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งคา) และคลิก Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers
and
Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ดับเบิลคลิกชื่อเครื่องพิมพ

-หรือ-

Mac OS X: เปด Printer Setup Utility (ยูทิลิตีการตั้งคาเครื่องพิมพ) หรือรายการ Print & Fax (พิมพและ
โทรสาร

) แลวดับเบิลคลิกบรรทัดผลิตภัณฑ

8.

ตรวจสอบวาคุณไดติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับเครื่องพิมพนี้แลว ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อใหแนใจวาคุณกําลังใช
ไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับเครื่องพิมพนี้ ไดรเวอรเครื่องพิมพอยูบนแผนซีดีที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ นอกจากนี้คุณ
สามารถดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพไดจากเว็บไซตนี้

:

www.hp.com/support/lj600Series

9.

พิมพเอกสารสั้นจากโปรแกรมอื่นที่เคยใชงาน หากแกไขได แลวปญหากับโปรแกรมที่คุณกําลังใช หากการแกไขไมได
ผล

(เอกสารจะไมพิมพ) ใหทําตามขั้นตอนนี้ใหครบถวน

a. ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่ติดตั้งซอฟตแวรของเครื่องพิมพนี้ไว

b. หากคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพไวกับเครือขาย ใหลองเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรงดวยสายเคเบิล

USB เปลี่ยนการเชื่อมตอเครื่องพิมพไปยังพอรตที่ถูกตอง หรือติดตั้งซอฟตแวรใหมโดยเลือกประเภทการเชื่อม
ตอใหมที่คุณใชอยู