HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การสร้างและใช้ค่าล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์ด้วย Mac

background image

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพดวย

Mac

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพื่อบันทึกการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคานั้นใหมได

56

บท

4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Mac

THWW

background image

สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

1.

บนเมนู

File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

3.

เลือกการตั้งคาการพิมพที่คุณตองการบันทึกเพื่อกลับมาใชใหม

4.

ในเมนู

Presets (คาลวงหนา) คลิกตัวเลือก Save As... (บันทึกเปน...) แลวพิมพชื่อสําหรับคาลวงหนา

5.

คลิกปุม

OK (ตกลง)

ใชคาลวงหนาสําหรับพิมพ

1.

บนเมนู

File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

3.

ในเมนู

Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาการพิมพ

หมายเหตุ:

ในการใชการตั้งคาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกตัวเลือก

standard (มาตรฐาน)