HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - ลำดับความสำคัญของการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับ Mac

background image

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาการพิมพสําหรับ

Mac

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหตุ:

ชื่อคําสั่งและชื่อกลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

กลองโตตอบการตั้งคาหนากระดาษ

: คลิก Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําสั่งที่คลายกันในเมนู File

(ไฟล) ของโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเพื่อเปดกลองโตตอบนี้ การตั้งคาที่ถูกเปลี่ยนแปลงที่นี่อาจลบลางการตั้งคาที่
เปลี่ยนแปลงที่อื่น

กลองโตตอบการพิมพ

: คลิก Print, Print Setup หรือคําสั่งที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คุณใชงาน

เพื่อเปดกลองโตตอบนี้ การตั้งคาที่เปลี่ยนไวในกลองโตตอบ

Print จะมีความสําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนที่การ

เปลี่ยนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ

Page Setup

คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ

: คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คา

นั้นจะถูกเปลี่ยนในกลองโตตอบ การตั้งคาหนากระดาษ

, การพิมพ หรือ คุณสมบัติเครื่องพิมพ

การตั้งคาที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ

: การตั้งคาที่เปลี่ยนแปลงไวในแผงควบคุมเครื่องพิมพจะมีความสําคัญนอยกวา

การเปลี่ยนแปลงในที่อื่นๆ