HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม

background image

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

พิมพสองดาน

ประหยัดกระดาษโดยใชการพิมพสองดานเปนการตั้งคาการพิมพเริ่มตน

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

ประหยัดกระดาษโดยการพิมพเอกสารสองหนาขึ้นไปแบบติดกันบนกระดาษแผนเดียว เขาถึงคุณสมบัตินี้ผาน
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

การรีไซเคิล

ลดปริมาณขยะโดยใชกระดาษรีไซเคิล

นําตลับหมึกพิมพกลับมาใชใหมโดยใชกระบวนการสงคืน

HP

การประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานโดยเริ่มใชโหมดพักเครื่องสําหรับเครื่องพิมพ

HP Smart Web Printing

ใช

HP Smart Web Printing เพื่อเลือก จัดเก็บ และจัดเรียงขอความและกราฟกจากหลายเว็บเพจ แลวแกไขและ

พิมพไดตรงตามที่เห็นบนหนาจอ ใหการควบคุมที่คุณตองการสําหรับการพิมพขอมูลสําคัญ พรอมกับลดปริมาณ
ขยะดวย

ดาวนโหลด

HP Smart Web Printing จากเว็บไซตนี้:

www.hp.com/go/smartweb

การจัดเก็บงาน

ใชคุณลักษณะที่จัดเก็บงานเพื่อจัดการงานพิมพ เมื่อใชที่จัดเก็บงาน คุณจะเปดใชงานการพิมพขณะอยูที่
เครื่องพิมพที่ใชงานรวมกัน ซึ่งชวยลดการสูญเสียงานพิมพที่จะตองมีการพิมพใหม

THWW

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

5