HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การส่งคืนนอกสหรัฐฯ

background image

การสงคืนนอกสหรัฐฯ

หากตองการเขารวมโครงการสงคืนและการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมของ

HP Planet Partners โปรดทําตามคําแนะนํา

อยางงายๆ ในคูมือการรีไซเคิล

(อยูในหีบหอบรรจุผลิตภัณฑอุปกรณสิ้นเปลืองใหมของคุณ) หรือเยี่ยมชม

www.hp.com/

recycle

. เลือกประเภท/พื้นที่ของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสงคืนวัสดุที่ใชในการพิมพของ HP LaserJet