HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียวโดยใช้ Windows

background image

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช

Windows

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

THWW

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Windows

123

background image

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ ตกแตง

124

บท

8 งานพิมพ

THWW

background image

4.

เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวน

หนาตอแผน

5.

เลือกตัวเลือก พิมพขอบหนา ลําดับหนา และ การวาง

แนวกระดาษ ที่ถูกตอง