HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - เปลี่ยนจำนวนสำเนางานพิมพ์โดยใช้ Windows

background image

เปลี่ยนจํานวนสําเนางานพิมพโดยใช

Windows

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวเลือกจํานวนสําเนา

114

บท

8 งานพิมพ

THWW