HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การกำหนดให้งานที่จัดเก็บเป็นงานส่วนตัวอย่างถาวรเพื่อที่ผู้ใดก็ตามที่ต้องการพิมพ์งานนี้จะต้องป้อนรหัส

background image

การกําหนดใหงานที่จัดเก็บเปนงานสวนตัวอยางถาวรเพื่อที่ผูใดก็ตามที่ตองการพิมพงานนี้จะตองปอนรหัส

PIN กอน

หมายเหตุ:

ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อติดตั้งฮารดดิสกเสริมในเครื่องพิมพ

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ การเก็บรักษางาน

4.

ในสวน โหมดการเก็บรักษางาน คลิกตัวเลือก งานที่เก็บบันทึกไว หรือตัวเลือก

Personal Job (งานสวนตัว)

5.

ในสวน กําหนดเปนงานสวนตัว ใหคลิกตัวเลือก

PIN สั่งพิมพ แลวปอนรหัส PIN 4 หลัก

หมายเหตุ:

ในการพิมพ หรือลบงาน คุณตองระบุรหัส

PIN บนแผงควบคุม