HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การจัดเก็บงานในเครื่องพิมพ์ชั่วคราว

background image

การจัดเก็บงานในเครื่องพิมพชั่วคราว

หมายเหตุ:

ตัวเลือกนี้ใชไดเมื่อติดตั้งฮารดดิสกเสริมในเครื่องพิมพ

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพจะจัดเก็บงานไวจนกวาคุณจะปดเครื่องพิมพ

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ การเก็บรักษางาน

4.

ในสวน โหมดการเก็บรักษางาน ใหคลิกตัวเลือก ทําสําเนาอยางรวดเร็ว

การพิมพงานตามจํานวนสําเนาที่รองขอจะเกิดขึ้นทันที และคุณสามารถพิมพสําเนาเพิ่มเติมไดจากแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ

144

บท

8 งานพิมพ

THWW