HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การระบุชื่อให้งานที่จัดเก็บ

background image

การระบุชื่อใหงานที่จัดเก็บ

ทําตามขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อที่เปนคาเริ่มตนของงานที่จัดเก็บ

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

3.

คลิกแถบ การเก็บรักษางาน

4.

เลือกโหมดการจัดเก็บงานที่คุณตองการ

5.

ในการสรางชื่องานที่เกี่ยวของกับเอกสารที่จัดเก็บไว ใหไปที่สวน ชื่องาน แลวคลิกตัวเลือก อัตโนมัติ ไดรเวอรจะใชชื่อ
ไฟลเอกสารนี้หากพรอมใชงาน หากเอกสารไมมีชื่อไฟล ไดรเวอรจะใชชื่อโปรแกรมซอฟตแวร หรือเวลาที่ประทับของ
ชื่องานนั้น

ในการกําหนดชื่องาน ใหคลิกตัวเลือก กําหนดเอง และพิมพชื่อ

6.

เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน หากมีชื่องานนี้แลว

เลือกตัวเลือก ใชชื่องาน

+ (1 - 99) เพื่อเพิ่มหมายเลขที่ทายชื่อที่มีอยู

เลือกตัวเลือก เปลี่ยนไฟลที่มีอยู เพื่อแทนที่งานที่ใชชื่อนั้นอยูแลว