HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - การรักษาความปลอดภัยให้กับ HP Embedded Web Server

background image

การรักษาความปลอดภัยใหกับ

HP Embedded Web Server

กําหนดรหัสผานสําหรับผูดูแลระบบในการเขาใชงานเครื่องพิมพและ

HP Embedded Web Server เพื่อใหผูใชงานที่ไม

ไดรับอนุญาตไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพได

1.

เปด

HP Embedded Web Server โดยปอน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพในบรรทัดที่อยูของเว็บเบราเซอร

2.

คลิกแถบ

Security (การรักษาความปลอดภัย)

3.

เปดเมนู

General Security (การรักษาความปลอดภัยทั่วไป)

4.

ในชอง ชื่อผูใช ใหพิมพชื่อที่สัมพันธกับรหัสผาน

5.

พิมพรหัสผานใหมในชอง

New Password (รหัสผานใหม) และพิมพอีกครั้งในชอง Verify password

(ตรวจสอบรหัสผาน)

หมายเหตุ:

หากคุณเปลี่ยนรหัสผานที่มีอยู คุณจะตองพิมพรหัสผานที่มีอยูเสียกอนในชอง รหัสผานเดิม

6.

คลิกปุม

Apply (ใช) จดรหัสผานเก็บไว และจัดเก็บไวในที่ๆ ปลอดภัย

การสนับสนุนการเขารหัส