HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - ตรวจสอบการติดตั้ง DIMM

background image

ตรวจสอบการติดตั้ง

DIMM

หลังจากติดตั้ง

DIMM โปรดดูใหแนใจวาการติดตั้งนั้นเรียบรอยดี

1.

เปดเครื่องพิมพ ตรวจสอบวาไฟ พรอมสวาง หลังจากเครื่องพิมพเสร็จสิ้นขั้นตอนเริ่มตนการทํางานแลว หาก
ขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น แสดงวาอาจติดตั้ง

DIMM ไมถูกตอง

2.

พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

3.

ในหนากําหนดคา ใหตรวจดูสวนที่เกี่ยวกับหนวยความจํา และเทียบกับหนากําหนดคาที่พิมพออกมากอนจะติดตั้ง
หนวยความจํา หากหนวยความจําไมเพิ่มขึ้น แสดงวา ติดตั้ง

DIMM ไมถูกตอง หรือ DIMM อาจบกพรอง ติดตั้งอีก

ครั้งโดยทําตามขั้นตอนเดิม หากจําเปน ใหติดตั้ง

DIMM อื่น

หมายเหตุ:

หากคุณติดตั้งภาษาสําหรับเครื่องพิมพ

(ลักษณะ) ไว ใหตรวจดูที่สวน “ลักษณะและตัวเลือกที่ติดตั้งไว” ในหนา

การกําหนดคา พื้นที่สวนนี้ควรแสดงรายการภาษาใหมของเครื่องพิมพ