HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - รายการ Other Links (ลิงค์อื่นๆ)

background image

Other Links (ลิงคอื่นๆ)

หมายเหตุ:

คุณสามารถกําหนดไดวารายการไหนจะปรากฏในรายการ

Other Links (ลิงคอื่นๆ) โดยใชเมนู Edit

Other Links (แกไขลิงคอื่นๆ) บนแถบ General (ทั่วไป) รายการตอไปนี้คือลิงคเริ่มตน

ตาราง

9-6

รายการ

Other Links (ลิงคอื่นๆ) ของ HP Embedded Web Server

เมนู

คําอธิบาย

Product Support (การสนับสนุน
เครื่องพิมพ

)

ใหคุณเชื่อมตอกับเว็บไซตสนับสนุนของเครื่องพิมพ ซึ่งสามารถคนหาความชวยเหลือในหัวขอตางๆ

HP Instant Support

ใหคุณเชื่อมตอเขาสูเว็บไซต

HP เพื่อชวยในการแกไขปญหาเครื่องพิมพ

154

บท

9 จัดการและบํารุงรักษา

THWW